ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Το άρθρο 15 § 1 του Ν.3556/2007 απαιτεί από τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα να αποκαλύψουν τις προσωπικές συναλλαγές τους σε μετοχές του εκδότη, και τα χρηματοοικονομικά μέσα που βασίζονται σε αυτά (π.χ δικαιώματα προαίρεσης),  στον εκδότη και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η υποχρέωση γνωστοποίησης ισχύει και για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και άλλα διευθυντικά στελέχη του Folli Follie Group που έχουν τακτική πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες για την εταιρεία και έχουν την εξουσία να προβούν σε σημαντικές διαχειριστικές αποφάσεις. Η υποχρέωση γνωστοποίησης ισχύει και για φυσικά πρόσωπα και συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα που έχουν στενό δεσμό με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στην Folli Follie Group.

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων N.3556/2007

Ανακοινώσεις Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: