ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Την 11η Οκτωβρίου 2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία «PricewaterhouseCoopers Auditing Société Anonyme». Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή του κ. Σούρμπη Δημητρίου, ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και του κ. Μιχαλάτου Κωνσταντίνου, ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή, αμφότεροι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας PWC, καθώς και την εκλογή της τελευταίας για την διενέργεια τακτικού ελέγχου επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την χρήση 1.1.2018 - 31.12.2018 και καθόρισε την αμοιβή τους για την εν λόγω χρήση στο ποσό των 1.200.000 Ευρώ.

PricewaterhouseCoopers Auditing Company S.A.
Λεωφ. Κηφισίας 260 και Κόδρου,
Τ.Κ. 15232, Χαλάνδρι
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: