ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες του χώρου.

Ως σύστημα εσωτερικού ελέγχου ορίζεται το σύνολο των ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών που καλύπτουν σε διαρκή βάση κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας και συντελούν στην αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία της, την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.

Η εταιρεία διαθέτει επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, με σαφώς καταγεγραμμένες διαδικασίες, που έχει σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων της, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων.

Ειδικότερα, στόχο του Σ.Ε.Ε της Εταιρείας:

•  H συνεπής υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής με αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων της
•  Η αναγνώριση και αντιμετώπιση των πάσης φύσεως κινδύνων που αναλαμβάνει η Εταιρεία
•  Η διασφάλιση της πληρότητας και αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής της κατάστασης και την παραγωγή αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων
•  Η συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και των εσωτερικών κανονισμών και των κανόνων δεοντολογίας.
•  Η πρόληψη και αποφυγή λανθασμένων ενεργειών και παρατυπιών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη φήμη και τα συμφέροντα της Εταιρείας, των μετόχων της και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: