ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2096/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εξεδόθη αιτήσει της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διορίστηκε προσωρινή διοίκηση της Εταιρείας αποτελούμενη από τα τρέχοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Γεώργιο Σάμιο, Γεώργιο Ιωαννίδη, Παναγιώτη Αλεξάκη, Περικλή Δοντά, Γεώργιο Μομφερράτο, Ηλία Πεντάζο, Μαρία Μυζήθρα και Haolei Zhang, με αποκλειστικό έργο, αφού συγκροτηθεί σε σώμα, τη διενέργεια των αναγκαίων διαχειριστικών πράξεων για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας μέχρι την επίτευξη εξυγίανσής της.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του στις 17 Νοεμβρίου 2020 συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΙΟΣ 
 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ 
 Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΝΤΑΣ
 Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
 Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ       Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  
ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ
 Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  
ΜΑΡΙΑ ΜΥΖΗΘΡΑ
 Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 
ΖHANG HAOLEI  Μη Εκτελεστικό Μέλος  

Πατήστε εδώ για να δείτε τον εσωτερικό κανονισμό του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πατήστε εδώ για δείτε τα σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Δ.Σ.
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: