ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017

Η Επιτροπή Ελέγχου (EE) είναι μια ανεξάρτητη επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με σκοπό την υποβοήθησή του στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ΔΣ για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου με βάση τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών καθώς και των ελέγχων των εποπτικών αρχών. 

Ο σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου ως διαρκούς επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των επιταγών του άρθρου 44, Ν. 4449/17, είναι:

Nα συνδράμει το ΔΣ κατά την εκπλήρωση των εποπτικών του αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεών του έναντι των μετόχων, της επενδυτικής κοινότητας και τρίτων, ιδιαιτέρως όσον αφορά στις διαδικασίες υποβολής οικονομικών αναφορών, 

- ειδικότερα σχετικά με τη διαδικασία οικονομικής πληροφόρησης
- τη διαδικασία του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές
- την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και
- τις επιδόσεις της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου

Σύνθεση

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 κάθε εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία («δημοσίου ενδιαφέροντος» σύμφωνα με το νόμο) οφείλει να έχει Ελεγκτική Επιτροπή απαρτιζόμενη από 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

- Ο Πρόεδρος της EE, ορίζεται από τα μέλη της ή εκλέγεται από την ΓΣΜ της Εταιρείας, και είναι ανεξάρτητος ως προς την Εταιρεία.
- Τα μέλη της ΕΕ πρέπει να εκπληρώνουν τα κριτήρια καταλληλότητας όπως αυτά περιγράφονται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, ενώ ο αριθμός των μελών της και η συνολική συνδυασμένη γνώση τους, πρέπει να αντανακλά το επιχειρηματικό μοντέλο και τις οικονομικές συνθήκες της Εταιρείας.
- Τουλάχιστον ένα μέλος της ΕΕ είναι ορκωτός ελεγκτής-λογιστής σε αναστολή ή συνταξιούχος ή διαθέτει επαρκή γνώση στην Ελεγκτική και Λογιστική.
- Περαιτέρω, τα μέλη της ΕΕ διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία.

Η Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) απαρτίζεται από τα κάτωθι Μη Εκτελεστικά μέλη:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ)

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΝΤΑΣ (Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ)

ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ  (Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ)

 
Καθήκοντα

- Η ΕΕ παρακολουθεί τον υποχρεωτικό εξωτερικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ιδίως την επίπτωσή του στη ποιότητα των ως άνω καταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής (Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014.

- Η ΕΕ είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιριών και υποβάλει προς το ΔΣ την πρόταση επιλογής των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιριών που θα διοριστούν σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 537/2014.

- Περαιτέρω, εγκρίνει την τυχόν παροχή άλλων ελεγκτικών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών πέραν του τακτικού ελέγχου προς την Εταιρεία και τις θυγατρικές του ομίλου, με βάση τις διατάξεις του ν. 3148/2003, 4449/2017, Καν. ΕΕ 537/2004 και άλλες διατάξεις που αφορούν την αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία των ελεγκτών.

- Η ΕΕ εποπτεύει την περιοδική εναλλαγή τόσο του εξωτερικού ελεγκτή όσο και των βασικών συνεργατών του ελεγκτικού οίκου, που διενεργούν τον έλεγχο. Ειδικότερα, η διάρκεια των συμβολαίων ανάθεσης ελέγχου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 5 έτη και σε κάθε περίπτωση θα προβλέπεται εναλλαγή της εταιρείας οικονομικού ελέγχου μετά την πάροδο έως και 5 συνεχόμενων ετών.

- Επιπλέον, προβλέπεται επίσης μία μέγιστη περίοδος 5 ετών για τα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες με την ιδιότητα του οικονομικού ελεγκτή ή του βασικού ελεγκτή-συνεργάτη της ελεγκτικής εταιρείας.

- Ειδικότερα, οι βασικοί συνεργάτες παύουν να συμμετέχουν στον οικονομικό έλεγχο μετά την πάροδο 5 ετών από το διορισμό τους. Ο οικονομικός ελεγκτής ή ο βασικός συνεργάτης της ελεγκτικής εταιρείας δεν εμπλέκονται ξανά στην παροχή υπηρεσιών για τον οικονομικό έλεγχο της Εταιρείας πριν την πάροδο  συνεχόμενων ετών.

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: