ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτείται με σκοπό την υποβοήθησή του στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου με βάση τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών καθώς και των ελέγχων των εποπτικών αρχών.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από δύο (2) τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο προεδρεύει των συνεδριάσεών της και έχει επαρκείς γνώσεις και εμπειρία σε λογιστικής και ελεγκτικής φύσεως θέματα. Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα καθορίζεται από την ίδια την Επιτροπή.

Πληροφοριακά στοιχεία για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής:

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 κάθε εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία («δημοσίου ενδιαφέροντος» σύμφωνα με το νόμο) οφείλει να έχει Ελεγκτική Επιτροπή απαρτιζόμενη από 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 6 §1 του Ν. 3340/2005, το άρθρο 2 §ε’ της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χ.Α., καθώς και το Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, προέβη στην εκλογή τριών ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών Δ.Σ. 

Κατόπιν αυτού, η νέα Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρείας θα απαρτίζεται από τα κάτωθι Μη Εκτελεστικά μέλη:

1.         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ)

2.         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ (Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ)

3.         ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ  (Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ)

Η Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και εποπτεύει τη διενέργεια του Εσωτερικού Ελέγχου από την Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Συνεδριάζει σε περιοδικά διαστήματα και στις συνεδριάσεις αξιολογούνται και αξιοποιούνται τα ευρήματα του ελεγκτικού έργου των οργάνων των εποπτικών αρχών και της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου συγκαλεί την Επιτροπή, προεδρεύει στις συνεδριάσεις της, εισηγείται τα θέματα που θα συζητηθούν και γενικά συντονίζει και εποπτεύει το έργο της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει το Δ.Σ. για το έργο της Επιτροπής στα πλαίσια των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου 


ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Την 24η Ιουνίου 2016 η Eτήσια Tακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων , εξέλεξε την εταιρεία   ECOVIS VNT Auditing. Ο κύριος Γεώργιο Βαρθαλίτη, θα είναι ο ελεγκτής των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Folli Follie Group για την οικονομική χρήση του 2016 και ο κος Ιωάννης Τολιόπουλος εξελέγη ως αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής.


ECOVIS VNT Auditing S.A.

Λ. Μεσογείων 396

153 41 – Αγ. Παρασκευή

Τηλ : (+30) 210 600 5700/01/02

Φαξ : (+30) 210 600 5726

email: info@vntauditing.com

www.ecovisvntauditing.com

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: