ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων ιδρύθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό στην υποβοήθηση του ΔΣ σε ότι αφορά:
- τις γενικές αρχές, που διέπουν τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της Εταιρείας, ειδικότερα δε την πολιτική αμοιβών, παροχών και κινήτρων για ταα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας γενικότερα, καθώς και

- την ενδυνάμωση των διοικητικών κέντρων της Εταιρείας, όσο και την εξασφάλιση της αποτελεσματικής διοίκησης της Εταιρείας εντοπίζοντας, παρουσιάζοντας και υποδεικνύοντας τα κατάλληλα υποψήφια πρόσωπα για την πλήρωση θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την πρόσληψη ή προαγωγή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών.

Σύνθεση

Η Επιτροπή αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η πλειοψηφία των οποίων, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου FF Group.
Η Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων της Εταιρείας απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, (Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ)
Αβραάμ Γούναρης, (Πρόεδρος ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ)
Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ)
Νικόλαος Κανελλόπουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ)
Γεώργιος Κυριακός, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ)

Καθήκοντα

Η Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο την πολιτική αποδοχών καθώς και τις αρχές του Ομίλου προς έγκριση. Η Επιτροπή: 

- Προετοιμάζει αποφάσεις σχετικά με τις αποδοχές που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται στις εξουσίες, τα καθήκοντα, την εξειδίκευση, την απόδοση και τις ευθύνες των μελών του, και έχουν επίπτωση στους αναλαμβανόμενους κινδύνους και στη διαχείριση αυτών και επιβλέπει την τήρηση των αποφάσεων αυτών.

- Εισηγείται διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση που διαπιστώνει αδυναμία υλοποίησης της πολιτικής αποδοχών που έχει διαμορφωθεί ή αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή της.

- Υποβάλλει προτάσεις στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τις αποδοχές της Διοίκησης, ιδίως των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των υψηλότερα αμειβόμενων υπαλλήλων της FF Group.

- Ενημερώνει, συμβουλεύει και υποβοηθά τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα διαμόρφωσης, αναθεώρησης και επίβλεψης εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: