ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δυνάμει της από 19-02-2020 προσωρινής διαταγής της κας. Προέδρου Πρωτοδικών του  Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εξεδόθη κατόπιν της από 14.2.2020 αίτησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ορίστηκε προσωρινή διοίκηση της Εταιρείας, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΛΑΧΗΣ
Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΙΟΣ
Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

ΖHANG HAOLEI
Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΝΤΑΣ  Μη Εκτελεστικό Μέλος  
ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ  Μη Εκτελεστικό Μέλος  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΓΑΝΙΔΗΣ Μη Εκτελεστικό Μέλος
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ Μη Εκτελεστικό Μέλος  

Πατήστε εδώ για να δείτε τον εσωτερικό κανονισμό του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πατήστε εδώ για δείτε τα σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Δ.Σ.
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: