Τελικοί Όροι Διάθεσης Εγγυημένων Ανταλλάξιμων Τίτ.

Τελικοί όροι της Διάθεσης των Εγγυημένων Ανταλλάξιμων Τίτλων ποσού 249,5 εκατ. Ευρώ, λήξεως 2019, Ανταλλάξιμων σε Κοινές
Μετοχές της Folli Follie A.E.

Η Folli Follie A.E. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σήμερα τους τελικούς όρους της Διάθεσης, από την 100% θυγατρική της FF Group Finance Luxembourg SA, μια δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ανώνυμη εταιρεία) που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, έχει την καταστατική της έδρα στην οδό 54- 56, boulevard Napoléon, L-2210 Λουξεμβούργο και είναι σε διαδικασία εγγραφής στο εμπορικό μητρώο εταιρειών του Λουξεμβούργου (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) (η «Εκδότρια») των εγγυημένων ανταλλάξιμων Τίτλων ποσού 249,5 εκατ. ευρώ (οι "Τίτλοι») λήξης το 2019 (η "Διάθεση"). Οι Τίτλοι θα είναι ανταλλάξιμοι με μετατρέψιμες ομολογίες (οι "Ομολογίες") που πρόκειται να εκδοθούν από την Εταιρεία, οι οποίες θα αναπαράγουν τα οικονομικά στοιχεία των Τίτλων, οι οποίοι αυτόματα θα μετατρέπονται σε κοινές μετοχές της Εταιρείας (οι «Μετοχές»), με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Εταιρείας για εξόφληση με καταβολή μετρητών, όπως περιγράφεται παρακάτω. Οι Ομολογίες εκδίδονται σύμφωνα με την ειδική απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 20ης Ιουνίου 2014. Το μεγαλύτερο τμήμα της Διάθεσης θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας, το οποίο θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους χρηματοδότησης για την Εταιρεία, καθώς επίσης και σε επιμήκυνση του χρονικού ορίζοντα της χρηματοδότησης της. Η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το υπόλοιπο των καθαρών εσόδων της Διάθεσης για γενικούς εταιρικούς σκοπούς με στόχο τη χρηματοδότηση της ταχείας επέκτασης του ομίλου καθώς επίσης και για ενδεχόμενη αγορά ιδίων μετοχών. Ο κ. Γεώργιος Κουτσολιούτσος, Διευθύνων Σύμβουλος της FF Group, σχολίασε: "Είμαστε ενθουσιασμένοι με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής. Η διάθεση ανταλλάξιμων τίτλων αντιπροσωπεύει ένα νέο ορόσημο για τον Όμιλό μας και ψήφο εμπιστοσύνης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Αυτό είναι η πρώτη μας χρηματοδότηση μέσω διεθνών κεφαλαιαγορών και θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τη μελλοντική ανάπτυξη και επέκταση του Ομίλου. " Οι Τίτλοι θα εκδοθούν στο 100% του αρχικού ποσού έκδοσης τους με αξία 100.000 ευρώ έκαστος, διάρκειας 5 ετών με επιτόκιο 1,75% ετησίως, πληρωτέο στο τέλος εκάστου εξαμήνου. Η τιμή μετατροπής καθορίστηκε στο ποσό των Ευρώ 40,763 που αντιπροσωπεύει premium 30% πάνω από τη μέση σταθμισμένη τιμή των Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών μεταξύ της έναρξης και της τιμολόγησης της Διάθεσης. Η τιμή μετατροπής θα υπόκειται στις συνήθεις αναπροσαρμογές σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Τίτλων. Ο αριθμός των Μετοχών στις οποίες αρχικά είναι υποκείμενοι οι Τίτλοι αναμένεται να αντιπροσωπεύει ποσοστό μέχρι 9% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η Deutsche Bank και η Morgan Stanley ενεργούν από κοινού ως Διοργανωτές της Διάθεσης. Η Διάθεση έγινε μόνο σε θεσμικούς επενδυτές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, του Καναδά και της Ιαπωνίας, σε συναλλαγές offshore (με βάση τον Κανονισμό S). Η Εταιρεία προτίθεται να υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των Τίτλων προς διαπραγμάτευση στο Open Market (Freiverkehr) της αγοράς του Χρηματιστηρίου Αξιών της Φρανκφούρτης εντός 90 ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: