Πληρωμή Μερίσματος Χρήσης 2009

Η εταιρεία «FOLLI FOLLIE Α.Β.Ε.Ε» ανακοινώνει κατ’ άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, της 25ης Ιουνίου 2010, το μέρισμα για τη χρήση 2009 ανέρχεται σε 0,12 ευρώ ανά μετοχή.
Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 6.054 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία ήτοι κατά 0,000022 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,120022 ευρώ.
Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,108019 ευρώ.
Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας την 10η Αυγούστου 2010 (record date)
Από την 6η Αυγούστου 2010 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.
Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την 13η Αυγούστου 2010 από την πληρώτρια τράπεζα Πειραιώς, ως εξής:
1. Στους Χειριστές των δικαιούχων Μετόχων εφόσον έχουν δηλώσει ότι έχουν το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος
2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, για όσους εκ των Μετόχων δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του μερίσματος από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ., με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους, μέχρι 31-12-2010
Μετά την 31-12-2010 η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση 23Ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, 145 65 Αγ. Στέφανος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (κα Κασιδιαροπούλου Μανταλένα τηλ. 210 6241141).
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: