Έγκριση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Το Δ.Σ. της εταιρίας "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με δ.τ. Folli Follie Group, γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα: 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26/05/2011 αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά Ευρώ 84.588.000, με την έκδοση 6.360.000 νέων, κοινών, άϋλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστη, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, οι οποίες θα διατεθούν υπέρ των εταιρειών με τις επωνυμίες "FOSUN INTERNATIONAL LIMITED" και "PRAMERICA - FOSUN CHINA OPPORTUNITY FUND, LP". 
Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 13,30 Ευρώ ανά μετοχή. Μετά την άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 20.084.463 Ευρώ και διαιρείται σε 66.948.210 κοινές, άϋλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης ανήλθαν σε 84.588.000 Ευρώ. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης & της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους Ευρώ 82.680.000 ήχθει, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο''. 
Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 24/06/2011 είναι διαθέσιμο στο κοινό α) στον δικτυακό τόπο της εταιρείας (www.dutyfreeshops.gr και www.follifolliegroup.com) καθώς και στους δικτυακούς τόπους του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) και β) σε έντυπη μορφή, δωρεάν, εφ' όσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, 23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Αγ. Στέφανος Αττικής. 
Την 22/06/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2 - 5646 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. 
Το Χ.Α. σήμερα, 30/06/2011 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 6.360.000 νέων, κοινών, άϋλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. 
Από την 4/07/2011 οι 6.360.000 νέες μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α., θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ'αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει. 
Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) 
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210 96 99 586, κος Νικόλαος Αναμουρλόγλου, Αγιος Στέφανος Αττικής, 30/06/2011). 
Σύμβουλος Έκδοσης: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε

Παρακαλούμε ακολουθήστε τον σύνδεσμο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: