ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005

Η "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε." (εφεξής "η Εταιρεία") ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ν.3401/2005 ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την συνεδρίαση της 4.1.2011, ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του εγγράφου του άρθρου 4 του ν.3401/2005 (εφεξής το Έγγραφο) για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (Απορροφώσα εταιρεία) λόγω συγχώνευσης με την απορρόφηση των εταιρειών "FOLLI - FOLLIE A.B.E.E." (1η απορροφώμενη εταιρεία) και "ΕLMEC SPORT A.B.E.T.E." (2η απορροφώμενη εταιρεία), το οποίο και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 4.1.2011.
Το Έγγραφο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε." www.dutyfreeshops.gr, στην ιστοσελίδα της Eταιρείας "FOLLI - FOLLIE A.B.E.E." www.follifollie.com , στην ιστοσελίδα της "ΕLMEC SPORT A.B.E.T.E." www.elmec.gr, και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/, καθώς και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, 23ο χλμ. Ε. Ο. Αθηνών - Λαμίας, 145 65 Αγ. Στέφανος. 
Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών "FOLLI - FOLLIE A.B.E.E." και "ΕLMEC SPORT A.B.E.T.E." έχει ως εξής: 
Ημερομηνία Ενέργεια 
6/12/2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΚΑΕ που ενέκρινε τη Συγχώνευση. 
6/12/2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της FOLLI-FOLLIE που ενέκρινε τη Συγχώνευση. 
6/12/2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ELMEC SPORT που ενέκρινε τη Συγχώνευση. 
30/12/2010 Καταχώρηση Έγκρισης Συγχώνευσης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. 
30/12/2010 Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. της ανακοίνωσης για την έγκριση της συγχώνευσης & την παύση διαπραγμάτευσης. 
31/12/2010 Παύση Διαπραγμάτευσης των μετοχών των απορροφώμενων εταιρειών, FOLLI-FOLLIE και ELMEC SPORT, και προσωρινή παύση διαπραγμάτευσης των μετοχών της απορροφώσας ΚΑΕ. 
4/1/2011 Γνωστοποίηση του Εγγράφου της Συγχώνευσης στο Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
4/1/2011 Εκτιμώμενη Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών. 
4/1/2011 Δημοσίευση Εγγράφου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χ.Α., της ΚΑΕ, της FOLLI-FOLLIE και της ELMEC SPORT). 
5/1/2011 Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Εγγράφου. 
5/1/2011 Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. της ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. 
7/1/2011 Εκτιμώμενη Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών. 
Η Εταιρεία θα γνωστοποιήσει με νεώτερες ανακοινώσεις την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που θα προκύψει από τη συγχώνευση. 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της "ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ" (τηλ. 210 6241141 Κα Κασιδιαροπούλου, 210 6269521, Κα Αμπουσίδου).
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: