Διαδικασία τακτοποίησης κλασματικών υπόλοιπων

Η ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε., με το διακριτικό τίτλο FOLLI FOLLIE GROUP, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μετά τη συγχώνευση με απορρόφηση των εταιριών FOLLI - FOLLIE A.B.E.E. και ELMEC SPORT A.B.E.T.E., σύμφωνα με την από 06/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, προέκυψαν κλασματικά υπόλοιπα μετοχών τα οποία αναλογούν σε 4.396 μετοχές. 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 α ν 2396/1996, όπως προστέθηκε με το άρθρο 53 του ν 3371/2005, η Εταιρεία καλεί όσους από τους κ.κ. Μετόχους της κατέχουν κλασματικά υπόλοιπα μετοχών είτε να τα διαθέσουν είτε να αποκτήσουν τα υπολειπόμενα κλασματικά υπόλοιπα για το σχηματισμό ακέραιων μονάδων μετοχών μέχρι τις 6 Ιουλίου 2011 οπότε εκπνέει η εξάμηνη προθεσμία που ορίζει ο νόμος. 
Με το πέρας της ημερομηνίας αυτής, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44α παρ. 2 του ν. 2396/1996, σε συνδυασμό με την υπ'αρ. 13/375/17.3.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όσα κλασματικά υπόλοιπα υφίστανται, θα εκποιηθούν με επιμέλεια της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν χορήγησης άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ορισμού του Μέλους του Χ.Α. που θα διενεργήσει την εκποίηση, ενώ το προϊόν της εκποίησης θα κατατεθεί υπέρ του συνόλου των δικαιούχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 
Περισσότερες λεπτομέρειες, όπως η ημερομηνία έναρξης της εκποίησης των κλασματικών υπολοίπων, το αποτέλεσμα αυτής, η ημερομηνία έναρξης αναλογικής απόδοσης στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα καταθέσει κάθε μέτοχος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 6269521, υπεύθυνη Κα. Αμπουσίδου). 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: