Ανακοίνωση

Άγιος Στέφανος, 16 Απριλίου 2019 

Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli-Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο "FF Group" (εφεξής η «Εταιρεία»), ανταποκρινόμενη σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το οποίο κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία μας την Παρασκευή 12/4/2019, απέστειλε, εχθές 15/4/2019, σχετική απάντηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το πλήρες περιεχόμενο της οποίας επιθυμεί να ανακοινώσει προς το επενδυτικό κοινό.   
Το περιεχόμενο της απαντητικής επιστολής της Εταιρείας μας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει αυτούσια ως εξής:

Άγιος Στέφανος, 15 Απριλίου 2019


ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ’ αριθμ. 1391/12.04.2019 Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Αξιότιμοι κύριοι,

Αναφερόμαστε στην υπ’ αριθμ. 1391/12-04-2019 επιστολή της Επιτροπής σας, με την οποία μας καλείτε όπως, έως σήμερα, προβούμε σε σχετική ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με τον διενεργούμενο εκ μέρους της ελεγκτικής εταιρείας PWC έλεγχο επί των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας μας για την διαχειριστική χρήση που έληξε 31.12.2017.

Αναφορικά με τον έλεγχο της PWC και την επικείμενη αναμόρφωση των ως άνω οικονομικών  καταστάσεων, θα θέλαμε να ενημερώσουμε την Επιτροπή σας ότι ο έλεγχος της PWC βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, ωστόσο, παρά τον εξαιρετικά μεγάλο όγκο των ζητούμενων στοιχείων (πολλά εκ των οποίων αναφέρονται στο παρελθόν και μάλιστα σε μεγάλο βάθος χρόνου) και παρά τις ιδιαίτερες δυσχέρειες, λόγω της πολυπλοκότητας του Ομίλου, της δομής του και της αποχώρησης στελεχών,  η Εταιρεία μας έχει μέχρι σήμερα παραδώσει προς την PWC τμήμα των ζητηθέντων στοιχείων.

Επιπρόσθετα, λόγω της αντικατάστασης μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας μας και μάλιστα του Προέδρου της, άρα και  της ανάγκης ενδελεχούς ενημέρωσής των, είχε προγραμματισθεί συνάντηση την 22α Απριλίου 2019 με την PwC. Περαιτέρω η προγραμματισθείσα συνάντηση αυτή είχε σκοπό τη συνολική επισκόπηση της προόδου των εργασιών και την επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

Αναφορικά με το αίτημα της εν θέματι επιστολής της Επιτροπής σας, η Εταιρεία μας κρίνει ότι οποιαδήποτε ανακοίνωση ακριβούς ημερομηνίας προς το επενδυτικό κοινό κατά την παρούσα φάση και δη, σήμερα, θα ήταν εξαιρετικά επισφαλής και θα μπορούσε, εφόσον θα συνιστά εκτίμηση και όχι βεβαιότητα, να παραπληροφορήσει το επενδυτικό κοινό. 

Ενόψει των ανωτέρω, δια της παρούσης επιστολής μας, αιτούμεθα την χορήγηση παράτασης προθεσμίας έως την 24/04/2019, προκειμένου η Εταιρεία μας να ανταποκριθεί προσηκόντως στο αίτημα της Επιτροπής σας, όπως αυτό διατυπώνεται στην εν θέματι επιστολή της.Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κ. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.


***

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: