Ανακοίνωση

Άγιος Στέφανος, 21 Νοεμβρίου 2018

Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli-Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «FF Group» (εφεξής η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 15 Νοεμβρίου 2018 ανακοινώσεώς της προς το επενδυτικό κοινό και σε απάντηση σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρέχει στο επενδυτικό κοινό την ακόλουθη πρόσθετη ενημέρωση αναφορικά με την αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 106α παρ. 6 του Ν. 3588/2007, η οποία υποβλήθηκε την 14η Νοεμβρίου 2018 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από περίπου 400 εργαζομένους της Εταιρείας από κοινού με την τελευταία.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Εταιρεία δια της από 15 Νοεμβρίου 2018 ανακοινώσεώς της, την ίδια ημέρα συζητήθηκε ενώπιον της Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αίτημα των ανωτέρω αιτούντων για την χορήγηση προσωρινής διαταγής (έως την εκδίκαση της εν λόγω αιτήσεως). Το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής και προσδιόρισε την 22/01/2019 ως ημερομηνία συζήτησης της αιτήσεως λήψης των προληπτικών μέτρων (κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, όπως ο νόμος προβλέπει).

H Εταιρεία επιθυμεί να διευκρινίσει ότι με την ως άνω απόφασή της, η Πρόεδρος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δεν απέρριψε την αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων για την προσωρινή προστασία της Εταιρείας από τους πιστωτές της. Συγκεκριμένα, απερρίφθη μόνο το αίτημα των ως άνω αιτούντων για την χορήγηση προσωρινής διαταγής επ’ αυτής. Η Εταιρεία επισημαίνει ότι τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε «απόρριψη του αιτήματος της Folli Follie για υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινής προστασίας από τους πιστωτές της» ή σε «απόρριψη της αιτήσεως της Folli Follie για υπαγωγή στο άρθρο 106Α του πτωχευτικού κώδικα» είναι ανακριβή.

Περαιτέρω, η Εταιρεία δια της παρούσης ανακοινώσεώς της, επιβεβαιώνει ότι την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018, συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και αίτημα 56 επενδυτών για χορήγηση προσωρινής διαταγής, το οποίο υποβλήθηκε στο πλαίσιο αιτήσεως συντηρητικής κατάσχεσης, η οποία κατατέθηκε από τους ανωτέρω επενδυτές κατά της Εταιρείας, μετόχων, στελεχών και ελεγκτών αυτής. Το Δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής και απαγόρευσε προσωρινά και έως την συζήτηση της ως άνω αιτήσεως (την οποία προσδιόρισε, ομοίως, για την 22/01/2019) την μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης των περιουσιακών στοιχείων των καθ’ ων έως το ποσό των 2.300.000,00 Ευρώ.

Παράλληλα με τις ανωτέρω εξελίξεις, συνεχίζονται απρόσκοπτα και με εντατικούς ρυθμούς οι διαπραγματεύσεις της Εταιρείας με τους πιστωτές της, με σκοπό την επίτευξη μίας βιώσιμης συμφωνίας. Η Εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση για κάθε νεότερη εξέλιξη επί των ανωτέρω.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κ. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

Επικοινωνία
Επενδυτές Folli Follie Group ir@ffgroup.gr +30 210 6241 000 / +30 210 6241 100
Διεθνή Μέσα: Brunswick Group follifollie@brunswickgroup.com +44 207 404 5959 Azadeh Varzi / Fiona Micallef-Eynaud / Daniel Holgersson
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: