Ανακοίνωση

Άγιος Στέφανος, Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018

Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli-Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία», και τον διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (εφεξής η «Εταιρεία») παρέχει στο επενδυτικό κοινό την ακόλουθη ενημέρωση:

Κύρια Σημεία

  • Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας από κοινού με την Εταιρεία έχουν καταθέσει αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 106α παρ. 6 του Ν. 3588/2007, με την σημαντική υποστήριξη πάνω από το 50% των μη-εξασφαλισμένων πιστωτών της Εταιρείας.
  • Η προσωρινή προστασία, σε περίπτωση χορήγησής της, θα παράσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το απαραίτητο χρονικό διάστημα για να προχωρήσει σε ένα πλάνο αναδιάρθρωσης της Εταιρείας, το οποίο θα της εξασφαλίσει μια σταθερή οικονομική βάση για την μελλοντική της ανάπτυξη.
  • Συνεχίζονται  συζητήσεις με επενδυτές και πιστωτές σχετικά με το ενδεχόμενο επένδυσης στην Εταιρεία.
  • Έχουν πραγματοποιηθεί και συνεχίζονται να υλοποιούνται σημαντικές ενέργειες για την ενίσχυση των διαδικασιών και του πλαισίου εφαρμογής των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης.
  • To Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει εξουσιοδοτήσει και συγκροτήσει μία Συντονιστική Επιτροπή επιφορτισμένη ειδικά με το έργο της επίβλεψης της εξέλιξης των ενεργειών ολοκλήρωσης του πλάνου αναδιάρθρωσης της Εταιρείας.

Εχθές, 14 Νοεμβρίου 2018, κατατέθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 106α παρ. 6 του Ν. 3588/2007, η οποία υποβλήθηκε από περίπου 400 εργαζομένους της Εταιρείας από κοινού με την τελευταία. Επί της εν λόγω αιτήσεως συζητήθηκε σήμερα, Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018, σχετικό αίτημα των ανωτέρω για την χορήγηση προσωρινής διαταγής έως την εκδίκαση της ως άνω αιτήσεως. Η αίτηση για την χορήγηση των προληπτικών μέτρων υποβλήθηκε προκειμένου να δοθεί στην Εταιρεία ο αναγκαίος χρόνος για την οριστικοποίηση των όρων του πλάνου αναδιάρθρωσής της, με στόχο να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Εταιρείας σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται. Προκειμένου να εξασφαλίσει την λήψη των ζητηθέντων προληπτικών μέτρων, η Εταιρεία έλαβε και προσκόμισε στο Δικαστήριο την γραπτή υποστήριξη πάνω από το 50% των μη εξασφαλισμένων πιστωτών της, συμπεριλαμβανομένων του Swiss Bondholder Trustee, των κατόχων Schuldschein και της Ad Hoc Committee των κατόχων των Exchangeable Euronotes. Η Εταιρεία θα επανέλθει άμεσα με νεότερη ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό αναφορικά με την απόφαση του Δικαστηρίου.


Η λήψη της προσωρινής προστασίας κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική  τόσο για την Εταιρεία όσο και για όλα τα οικονομικά εμπλεκόμενα μέρη, καθώς θα προσφέρει στην Εταιρεία μία σταθερή βάση και τον αναγκαίο χρόνο για την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσής της. Με τον τρόπο αυτό η Εταιρεία θα περιορίσει τον άμεσο κίνδυνο απώλειας μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό και θα μεγιστοποιήσει την αξία προς όφελος όλων των οικονομικά εμπλεκομένων μερών.


Η Εταιρεία ανακοινώνει περαιτέρω ότι η Διοίκησή της, με την υποστήριξη της Deloitte, εκπονεί αναθεωρημένο επιχειρηματικό πλάνο για την πλήρη αναδιοργάνωση της χρηματοοικονομικής της λειτουργίας, καθώς και για την προστασία των συμφερόντων των μετόχων, των επενδυτών, των πιστωτών, των εργαζομένων και των συνεργατών της.

Κάθε νέα επένδυση θα χρειαστεί να γίνει με όρους αποδεκτούς από την απαιτούμενη πλειοψηφία των εμπλεκομένων μερών. Συνεπώς, η Εταιρεία επιδιώκει την επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές της και τους πιθανούς επενδυτές, στο πλαίσιο του πλάνου αναδιάρθρωσής της, με σκοπό αυτό να εξασφαλίσει  επαρκή υποστήριξη από όλους τους ενδιαφερόμενους και να επικυρωθεί δικαστικά σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί εξυγίανσης.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στο συγκεκριμένο θέμα, με αποτέλεσμα και την ανωτέρω αναφερόμενη υποστήριξη της υποβληθείσας αιτήσεως από το ήμισυ και πλέον των μη εξασφαλισμένων πιστωτών της Εταιρείας. Παράλληλα, η Εταιρεία συνεχίζει να συνεργάζεται με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με την αναμόρφωση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου, για την οποία θα ακολουθήσει περαιτέρω ενημέρωση, όπως απαιτείται.

Επίσης, όπως έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία (δια της από 30/10/2018 ανακοινώσεώς της προς το επενδυτικό κοινό), η Εταιρεία έχει ήδη προβεί μέχρι σήμερα σε σειρά ενεργειών για την ενίσχυση των διαδικασιών και του πλαισίου εφαρμογής των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και για την διασφάλιση της μελλοντικής σταθερότητας της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.  Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

  • Η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο στελεχώθηκε πρόσφατα από έμπειρα και ικανά μέλη, η πλειοψηφία των οποίων είναι ανεξάρτητα και μη Εκτελεστικά.
  • Ο ορισμός νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
  • Η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου
  • Ο ορισμός αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου
  • Ο διορισμός Γενικού Διευθυντή Λειτουργιών (COO) και Οικονομικού Διευθυντή (CFO) στην Ασία.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει εξουσιοδοτήσει και συγκροτήσει μία Συντονιστική Επιτροπή επιφορτισμένη ειδικά με το έργο της επίβλεψης της εξέλιξης των ενεργειών ολοκλήρωσης του πλάνου αναδιάρθρωσης της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναμένει ότι με την συγκρότηση της Συντονιστικής Επιτροπής και την ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων, θα είναι σε θέση να επικοινωνεί πιο αποτελεσματικά με τους πιστωτές της, για να πετύχει την έγκαιρη υποβολή στο Δικαστήριο προς επικύρωση της ως άνω συμφωνίας εξυγίανσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα ζητήσει την υποβολή προσφορών και από άλλους ενδιαφερόμενους επενδυτές, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυνατής αξίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η Εταιρεία συνεργάζεται σε συμβουλευτικό επίπεδο με την Deloitte, την Norton Rose Fulbright, την iDeaLaw, την δικηγορική εταιρεία Σεραφείμ Σωτηριάδης και Συνεργάτες και το δικηγορικό γραφείο του κ. Μιχαήλ Πουλίτσα.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli-Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρίας είναι η κ. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Επενδυτικό κοινό

Folli Follie Group ir@ffgroup.gr +30 210 6241 000

Διεθνή ΜΜΕ:

Brunswick Group follifollie@brunswickgroup.com +44 207 404 5959

Azadeh Varzi / Fiona Micallef-Eynaud / Daniel Holgersson

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: