Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε., με τον διακριτικό τίτλο ”FF GROUP”, γνωστοποιεί, σύμφωνα με τον N. 3556/2007 (άρθρο 14 παρ. 3), βάσει σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 29.02.2016, την εξής σημαντική μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου:

Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Σημαντική μεταβολή ποσοστού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Ημερομηνία γνωστοποίησης: 29.02.2016

Ημερομηνία συναλλαγής: 24.02.2016

Επωνυμία Υπόχρεου: FF Investment Luxembourg 1 S.A.R.L.

Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Απόκτηση μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Μεταβολή αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου: από 6.669.828 μετοχές και 6.669.828 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 9,96%, η FF Investment Luxembourg 1 S.A.R.L. αύξησε το ποσοστό συμμετοχής πάνω από το όριο του 10% και, συγκεκριμένα, μετά την συναλλαγή η FF Investment Luxembourg 1 S.A.R.L. κατέχει 6.695.460 μετοχές και 6.695.460 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 10,001%.

FF Investment Luxembourg 1 S.à.r.l. είναι 100% θυγατρική της Fosun Industrial Holdings Limited. Η Fosun Industrial Holdings Limited είναι 100% θυγατρική της Fosun International Limited, εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, η οποία ελέγχεται από την κύρια μέτοχο της, Fosun Holdings Limited. Με την σειρά της, η τελευταία είναι 100% θυγατρική της Fosun International Holdings Ltd.

Στην προηγούμενη γνωστοποίηση της 31 Δεκεμβρίου του 2013, είχε ανακοινωθεί ότι Fosun Industrial Holdings Limited κατείχε έμμεσα 9.271.126 μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αντιπροσώπευαν το 13,85% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Μετά την εξαγορά 25.632 μετοχών της εταιρείας από την FF Investment Luxembourg 1 S.à.r.l., η Fosun Industrial Holdings Limited κατέχει έμμεσα, μέσω των FF Investment Luxembourg 1 S.à.r.l., και FF Investment Luxembourg 2 S.à.r.l., τα δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν συνολικά 13,89% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Έτσι, δεν προκύπτει υποχρέωση ανακοίνωσης της Fosun Industrial Holdings Limited ή οποιασδήποτε από τις επιχειρήσεις που ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα την Fosun Industrial Holdings Limited, διότι η μικρότερη στο συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα η Fosun Industrial Holdings Limited, ως αποτέλεσμα των παραπάνω εξαγορών, είναι μικρότερη από 3% και δεν υπήρξε υπέρβαση του ορίου του 15% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Για τον ίδιο λόγο δεν υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολής στις έμμεσες συμμετοχές των Fosun International Limited, Fosun Holdings Limited και Fosun International Holdings Ltd στην Εταιρεία.

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3556/2007.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: