Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.", με το διακριτικό τίτλο "FF GROUP", γνωστοποιεί, σύμφωνα με το N. 3556/2007 (άρθρο 14), δυνάμει σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 05.10.2015, σημαντική μεταβολή σε δικαιώματα ψήφου ως ακολούθως:

Λόγος  υποβολής γνωστοποίησης: Σημαντική μεταβολή ποσοστού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, της GIC Private Limited (GIC)

Ημερομηνία που ανήλθε του ορίου: 01.10.2015

Επωνυμία Υπόχρεου: GIC Private Limited (GIC)

Μεταβολή αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου: από 3.357.363 μετοχές και 3.357.363 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 5.0149%, η GIC Private Limited (GIC)  μείωσε  το ποσοστό συμμετοχής κάτω από το όριο του 5%  και έτσι μετά την συναλλαγή η GIC Private Limited (GIC) κατέχει 3.345.284 μετοχές και 3.345.284 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 4,9968%.

Η GIC ενεργεί ως διαχειριστής κεφαλαίων και διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία στην αλλοδαπή της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης (GοS) και της Νομισματικής Αρχής της Σιγκαπούρης. H GIC μπορεί κατά την διακριτική της ευχέρεια να επενδύει, να αγοράζει και να πουλάει επενδύσεις, να διενεργεί επενδύσεις ή να ασκεί δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές που αγοράζει η GοS χωρίς την προηγούμενη παροχή εξουσιοδότησης από την GοS.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: