Γνωστοποίηση αλλαγής δικαιωμάτων ψήφου

Η "FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FOLLI-FOLLIE GROUP» γνωστοποιεί, σύμφωνα με το N. 3556/2007 (άρθρο 14), δυνάμει σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 31.12.2013 περί σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου, από την οποία προκύπτουν τα ακόλουθα:
Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Σημαντική μεταβολή ποσοστού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
Ημερομηνία συναλλαγής: 27/12/2013
 Επωνυμία Υπόχρεου: FOSUN INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED
 
Μεταβολή αριθμού μετοχών: Την ανωτέρω ημερομηνία η FF Investment Luxembourg 1 S.ar.l., απέκτησε εξωχρηματιστηριακά απο την FOSUN INTERNATIONAL LIMITED 6.669.828 μετοχές με δικαιώματα ψήφου που εκπροσωπεύουν το 9,96% των υφιστάμενων δικαιωμάτων ψήφου. Η FF Investment Luxembourg 1 S.ar.l. είναι 100% θυγατρική της FOSUN INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED και η FOSUN INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED είναι 100% θυγατρική της FOSUN INTERNATIONAL LIMITED. 
Συνεπεία της ανωτέρω απόκτησης, η  FOSUN INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED κατέχει τώρα πια έμμεσα,  το 13,85% των δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι 9.271.126 μετοχές με δικαιώματα ψήφου έμμεσα, εκ των οποίων οι 6.669.828  μετοχές με δικαίωματα ψήφου ήτοι 9,96% του μετοχικού κεφαλαίου δια μέσου της FF Investment Luxembourg 1 S.ar.l και 2.601.298 μετοχές με δικαιώματα ψήφου ήτοι 3,89% του μετοχικού κεφαλαίου δια μέσου της FF Investment Luxembourg 2 S.ar.l.


Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3556/2007.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: