Ανακοίνωση σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007 (άρθρο 14, παρ. 3)

Η Εταιρεία υπό την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «FF GROUP» (εφεξής η «Εταιρεία») έχοντας λάβει σχετικές γνωστοποιήσεις σύμφωνα με τον Νόμο 3556/2007 από την Fosun International Holdings Ltd. και τον κ. Guo Guangchang στις 31.10.2018, δια της παρούσης ανακοινώνει ότι ενημερώθηκε από την Fosun International Hodings Ltd. και τον κ. Guo Guangchang, ότι έλαβαν χώρα οι παρακάτω συναλλαγές επί μετοχών με δικαιώματα ψήφου, ωστόσο, η Fosun International Hodings Ltd.  εξακολουθεί να κατέχει έμμεσα ακριβώς το ίδιο ποσοστό 16,369% στην Εταιρεία.

Συγκεκριμένα στις 29.10.2018, η εταιρεία με την επωνυμία Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. (θυγατρική της Fosun International Limited) πώλησε στην Fosun Industrial Holdings Limited (100% θυγατρική της Fosun International Limited και ασκούσα τον έλεγχο επί της Fosun Industrial Holdings Limited) 12.500 μετοχές με δικαιώματα ψήφου  που κατείχε ως μοναδική μέτοχος της FF Investment Luxembourg 1 S.à.r.l.

Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω συναλλαγής, η Fosun Industrial Holdings Limited κατέχει εμμέσως το 13,887% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας  (που αντιστοιχεί σε 9.296.758 μετοχές/δικαιώματα ψήφου) και ανερχόμενη κατ’ αυτό τον τρόπο άνω του ορίου του 10% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία που ο νόμος προβλέπει, ενώ η Fidelidade - Companhia de Seguros S.A.  δεν κατέχει πλέον καμία μετοχή/δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία. Η Fosun International Limited κατείχε άμεσα και έμμεσα μέσω θυγατρικών της εταιρειών και ελεγχόμενων οντοτήτων της ποσοστό 16,369% στην Εταιρεία. Το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε η μητρική εταιρεία των ελεγχόμενων οντοτήτων, Fosun International Holdings Ltd. στην Εταιρεία παραμένει το ίδιο.

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού νόμου 3556/2007.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: