ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Αθήνα, 28. Νοεμβρίου, 2017

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο ”FF GROUP” (εφεξής καλούμενη η «FF GROUP»), με την παρούσα και σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 και την Απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3556/2007 (άρθρο 14 παρ. 3), γνωστοποιεί, βάσει σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 28.11.2017, ότι στις 28.11.2017, πραγματοποιήθηκαν δύο εξωχρηματιστηριακές (OTC) μεταβιβάσεις 7.550.000 μετοχών συνολικά, άμεσης και έμμεσης ιδιοκτησίας του κ. Δημητρίου Κουτσολιούτσου, εκδόσεως της FF GROUP ως εξής:

1.) 6.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της FF GROUP άμεσης ιδιοκτησίας του κ. Δημήτριου Κουσολιούτσου καθώς και

2.) 1.550.000 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της FF GROUP, τις οποίες ο κ. Δημήτριος Κουτσολιούτσος κατείχε εμμέσως δια της εταιρείας με την επωνυμία  «Cordial Worldwide Limited», στην οποία ο κ. Δημήτριος Κουτσολιούτσος κατέχει το 100% των μετοχών.

Ειδικότερα, το σύνολο των ανωτέρω μετοχών, ήτοι 7.550.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της FF GROUP, εισφέρθηκαν στην εταιρεία «Lamelia Enterprises Limited» προς κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου σε είδος, που πραγματοποίησε η τελευταία και η οποία καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον κ. Δημήτριο Κουτσολιούτσο μαζί με  την εταιρεία του Cordial Worldwide Limited, της οποίας ο Δημήτριος Κουτσολιούτσος κατέχει το 100% των μετοχών. Διευκρινίζεται δε ότι, η «Lamelia Enterprises Limited», τυγχάνει εταιρεία αποκλειστικών συμφερόντων του κ. Δημητρίου Κουτσολιούτσου, η οποία εδρεύει στην Λεμεσό της Κύπρου (με αριθμό εγγραφής 374625) και της οποίας ο ίδιος κατέχει το 100% των μετοχών καθώς και τον πλήρη έλεγχο αυτής.

Συνεπεία των ανωτέρω καμία μεταβολή επήλθε αναφορικά με τα δικαιώματα ψήφου επί των εν θέματι 7.550.000 μετοχών που συνεχίζουν να ελέγχονται από τον κ. Δημήτριο Κουτσολιούτσο, καθώς ο τελευταίος:

Προ των πραγματοποιηθεισών συναλλαγών, κατείχε  (ι) άμεσα ως φυσικό πρόσωπο συνολικά 19.921.743 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της FF GROUP (ήτοι κατείχε άμεσα ποσοστό 29,757% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας) και (ιι)  έμμεσα, διαμέσου της Cordial Worldwide Limited, στην οποία ο κ. Δημήτριος Κουτσολιούτσος κατέχει το 100% των μετοχών, συνολικά 3.550.000 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της  ”FF GROUP” (ήτοι κατείχε έμμεσα ποσοστό 5,303% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας), ήτοι, προ των ως άνω εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων, ο κ. Δημήτριος Κουτσολιούτσος κατείχε συνολικά 23.471.743 μετοχες της εκδοτριας ήτοι (άμεσα 29,757% και έμμεσα 5,303%) το ποσοστό του 35,06% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της FF GROUP.

Μετά τις εν λόγω συναλλαγές, ο κ. Δημήτριος Κουτσολιούτσος εξακολουθεί να κατέχει (άμεσα και έμμεσα) το ποσοστό του 35,06% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου (και των 23.471.743 δικαιωμάτων ψήφου) της FF GROUP, κατά τον ακόλουθο πλέον τρόπο:

(α) άμεσα κατέχει ως φυσικό πρόσωπο το ποσοστό του 20,795% ήτοι  συνολικά 13.921.743 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της FF GROUP (ήτοι 19.921.743 – 6.000.000 μετοχές εισφερθείσες στην Lamelia Enterprises Limited) και επιπλέον

(β) έμμεσα κατέχει:  (i) διαμέσου της Lamelia Enterprises Limited, της οποίας ο ίδιος κατέχει το 100% των μετοχών καθώς και τον πλήρη έλεγχο, ποσοστό 11,277% στην FF GROUP ήτοι συνολικά 7.550.000 μετοχές που εισφέρθηκαν με αμφότερες τις ανωτέρω εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές στην Lamelia Enterprises Limited και (ii) διαμέσου της Cordial Worldwide Limited, ποσοστό 2,99% στην FF GROUP από συνολικά 2.000.000 μετοχές που εξακολουθεί να κατέχει μέσω της εν λόγω εταιρείας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: