Αγορά Ιδίων Μετοχών

H Εταιρεία “Folli Follie AEBTE" με δ.τ. “FF Group” σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι, βάσει των σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 14.06.2013 και 20.06.2014 ) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 27.01.2014 και 23.06.2014) προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά ιδίων μετοχών ως ακολούθως:
Στις 20.08.2015, η Εταιρεία αγόρασε με μέση τιμή κτήσης 19,40 ευρώ ανά μετοχή, 350 μετοχές συνολικής αξίας 6.790,00 ευρώ.
Στις 21.08.2015, η Εταιρεία αγόρασε με μέση τιμή κτήσης 18,59 ευρώ ανά μετοχή, 1.300 μετοχές συνολικής αξίας 24.173,00 ευρώ.
Στις 24.08.2015, η Εταιρεία αγόρασε με μέση τιμή κτήσης 16,71 ευρώ ανά μετοχή, 2.550 μετοχές συνολικής αξίας 42.615,82 ευρώ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: