ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι υποχρεώσεις αναφορικά με τη δημοσιοποίηση σημαντικών συμμετοχών ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 9-16 του Ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά» και από τα άρθρα 4-10 της απόφασης 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Παρακάτω επισυνάπτεται το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και οι διατάξεις καθώς και το Έντυπο Γνωστοποίησης TR 1 για μεταβολές σε δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, με το οποίο τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 9-11 του Ν. 3556/2007, ενημερώνουν την Εταιρεία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε περίπτωση:

• Απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών

• Απόκτησης ή διάθεσης ή άσκησης σημαντικών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου


- Νόμος 3556/2007

- Απόφαση 1/434/3.7.2007 της Ε.Κ.

- Εγκύκλιος αριθμ. 33 της Ε.Κ.

- Φόρμα/Έντυπο Γνωστοποίησης ΤR-1
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: