ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, αποτελείται απο τρείς έμπειρους επαγγελματίες του χώρου, τον κο Δημητρακόπουλο Ηλία C.I.A.,τον κο Μακρή Γεώργιο και την Κα Αντωνία Σταυροπούλου. Ο Κος Δημητρακόπουλος είναι ο επικεφαλής της Διευθύνσης.

Ως σύστημα εσωτερικού ελέγχου ορίζεται το σύνολο των ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών που καλύπτουν σε διαρκή βάση κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας και συντελούν στην αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία της, την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.

Η εταιρεία διαθέτει επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, με σαφώς καταγεγραμμένες διαδικασίες, που έχει σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων της, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων.
Ειδικότερα, στόχο του Σ.Ε.Ε της Εταιρείας:
  • H συνεπής υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής με αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων της
  • Η αναγνώριση και αντιμετώπιση των πάσης φύσεως κινδύνων που αναλαμβάνει η Εταιρεία
  • Η διασφάλιση της πληρότητας και αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής της κατάστασης και την παραγωγή αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων
  • Η συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και των εσωτερικών κανονισμών και των κανόνων δεοντολογίας.
  • Η πρόληψη και αποφυγή λανθασμένων ενεργειών και παρατυπιών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη φήμη και τα συμφέροντα της Εταιρείας, των μετόχων της και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών.

Ελεγκτική Επιτροπή
Η Επιτροπή Ελέγχου είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτείται με σκοπό την υποβοήθησή του στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου με βάση τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών καθώς και των ελέγχων των εποπτικών αρχών.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από δύο (2) τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο προεδρεύει των συνεδριάσεών της και έχει επαρκείς γνώσεις και εμπειρία σε λογιστικής και ελεγκτικής φύσεως θέματα. Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα καθορίζεται από την ίδια την Επιτροπή.

Πληροφοριακά στοιχεία για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 κάθε εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία («δημοσίου ενδιαφέροντος» σύμφωνα με το νόμο) οφείλει να έχει Ελεγκτική Επιτροπή απαρτιζόμενη από 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η Ελεγκτική Επιτροπή της Εταιρείας απαρτίζεται από τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Ζαχαρίας Μαντζαβίνος, Μη εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρος Ελεγκτικής Επιτροπής
Επαμεινώνδας Δαφέρμος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Αρώνης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και εποπτεύει τη διενέργεια του Εσωτερικού Ελέγχου από την Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Συνεδριάζει σε περιοδικά διαστήματα και στις συνεδριάσεις αξιολογούνται και αξιοποιούνται τα ευρήματα του ελεγκτικού έργου των οργάνων των εποπτικών αρχών και της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου συγκαλεί την Επιτροπή, προεδρεύει στις συνεδριάσεις της, εισηγείται τα θέματα που θα συζητηθούν και γενικά συντονίζει και εποπτεύει το έργο της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει το Δ.Σ. για το έργο της Επιτροπής στα πλαίσια των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: