Προσθήκη θέματος στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 20.02.2020

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «FF GROUP» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, κατόπιν της από 4/2/2020 επιστολής του μετόχου της Εταιρείας κ. Δημητρίου Κουτσολιούτσου και του συνοδευτικού αυτής σχεδίου απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία εστάλη ηλεκτρονικώς προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την οποία αιτείται την προσθήκη θέματος στην ημερήσια διάταξη της ανακοινωθείσης συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Φεβρουαρίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2, 4 και 5 εδ. α του Ν. 4548/2018, καθώς και το άρθρο 25 παρ. 2 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας, να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Φεβρουαρίου 2020 το θέμα που πρότεινε ο κ. Δημήτριος Κουτσολιούτσος, ήτοι το θέμα με τίτλο «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 και εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017» και να προβεί σε όλες τις κατά τον Νόμο απαιτούμενες ενέργειες.

H παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κα. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: