Πιστοποίηση καταβολής του ποσού των 84.588.000

Η εταιρεία "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με δ.τ. Folli Follie Group, ενημερώνει ότι στις 14 Ιουνίου 2011 συνήλθε το Δ.Σ. της ως άνω εταιρείας με μοναδικό θέμα την πιστοποίηση καταβολής του ποσού των 84.588.000 Ευρώ από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, όπως αυτή είχε αποφασιστεί με την από 26 Μαΐου 2011 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της.

Την κάλυψη του ως άνω μετοχικού κεφαλαίου ανέλαβαν να καλύψουν, μετά την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, που αποφασίστηκε στην ως άνω γενική συνέλευση, οι εταιρείες με τις επωνυμίες "FOSUN INTERNATIONAL LIMITED" και "PRAMERICA - FOSUN CHINA OPPORTUNITY FUND, LP", οι οποίες θα αναλάβουν αντιστοίχως 3.758.702 και 2.601.298 νέες, κοινές, αϋλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ήτοι συνολικά 6.360.000 μετοχές, που θα αντιστοιχούν μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε ποσοστά 5,61% και 3,89% αντιστοίχως, ήτοι συνολικά και για τις δύο εταιρείες σε ποσοστό 9,5%, όλες ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ και τιμής διάθεσης 13,30 Ευρώ η κάθε μία.

Συγκεκριμένα, ο μέτοχος "FOSUN INTERNATIONAL LIMITED "κατέθεσε το ποσό των 49.990.736,60 Ευρώ και ο μέτοχος "PRAMERICA - FOSUN CHINA OPPORTUNITY FUND, LP"το ποσό των 34.597.263,40 Ευρώ.

Το Δ.Σ. της Εκδότριας, στην από 14/06/2011 συνεδρίασή του, πιστοποίησε ομόφωνα την καταβολή του ποσού 84.588.000 Ευρώ, προς κάλυψη του ποσού από την εγκριθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Εταιρεία θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την εισαγωγή των νέων μετοχών, μετά από τις απαραίτητες εγκρίσεις των εποπτικών αρχών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: