Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «FF GROUP» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι o κ. Νικόλαος Κανελλόπουλος του Αλεξάνδρου υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του από τη θέση του ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με τα εναπομείναντα δέκα (10) μέλη του, οι ιδιότητες των οποίων παραμένουν ως έχουν, σύμφωνα με την από 19.12.2019 ανακοίνωση της Εταιρείας. Καμία μεταβολή δεν επέρχεται ως προς τα δικαιώματα εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κα. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: