Παύση διαπραγματεύσης των μετοχών FolliFollie ABEE

FOLLI FOLLIE A.E.B.E.

ANAKOINΩΣΗ

α) Καταχώρηση στο Μ.Α.Ε. της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την συγχώνευση με απορρόφηση από την «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» των εταιρειών «FOLLI - FOLLIE Α.Ε.Β.Ε.» και «ΕLMEC SPORT Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
β) Παύση διαπραγματεύσης των μετοχών της ΕΤΑΙΡΕΙΑς «FOLLI - FOLLIE A.B.E.E.»
Η «FOLLI - FOLLIE Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής η “EΤΑΙΡΕΙΑ”) ανακοινώνει ότι την 30.12.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.), η υπ. Αριθμ. Κ2-11763 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση των εταιρειών «FOLLI FOLLIE Α.Ε.Β.Ε.» και «ELMEC SPORT Α.Β.Ε.Τ.Ε.» από την «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» καθώς και η υπ’ Αρίθμ. Κ2- 11761 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία διαγράφηκε η Εταιρεία από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.
Κατόπιν των ανωτέρω, η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της “ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ” είναι η 30.12.2010. Από την 31.12.2010 παύει η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Στα πλαίσια της υλοποίησης της ανωτέρω συγχώνευσης και της ισότιμης μεταχείρισης των μετόχων, οι μετοχές της «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» παύουν προσωρινά να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την 31.12.2010 και μέχρι την ημερομηνία καταχώρησης των νέων μετοχών στις μερίδες των επενδυτών.
Δικαιούχοι των νέων μετοχών που θα προκύψουν από τη συγχώνευση είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγεγγραμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 4.1.2011 (Record Date) τόσο για την “EΤΑΙΡΕΙΑ”, όσο και για την απορροφώσα «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» καθώς και για την απορροφώμενη «ELMEC SPORT A.B.E.T.E.».
Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που προκύπτουν λόγω της προαναφερθείσας Συγχώνευσης, θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.
Η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το σημείο 5.3.8. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμόν 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.
Σημειώνεται ότι η σχέση ανταλλαγής για τους μετόχους των συγχωνευομένων εταιρειών έχει ως ακολούθως:
α) Κάθε μέτοχος της «FOLLI FOLLIE Α.Ε.Β.Ε.» θα ανταλλάξει μία (1) μετοχή που κατέχει με 1,53553730 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» που θα εκδοθούν από αυτήν,
β) Κάθε μέτοχος της «ELMEC SPORT Α.Β.Ε.Τ.Ε.» θα ανταλλάξει μία (1) μετοχή που κατέχει με 0,06214769 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» που θα εκδοθούν από αυτήν, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία.
β) Κάθε μέτοχος της «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.», θα ανταλλάξει μία (1) μετοχή που κατέχει με 0,43498235 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές που θα εκδοθούν από αυτήν, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία.
Μετά τη συγχώνευση, το μετοχικό κεφάλαιο της «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» ανέρχεται πλέον σε € 18.176.463 και διαιρείται σε 60.588.210 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης.
Άγιος Στέφανος, 30.12.2010
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: