Ορθή Επανάληψη

Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Δικαιωμάτων Ψήφου - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Η 'ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.', με το διακριτικό τίτλο 'FOLLI FOLLIE GROUP', γνωστοποιεί, σύμφωνα με το N. 3556/2007 (άρθρο 14, παρ. 3), δυνάμει σχετικής διορθωτικής ενημέρωσης που έλαβε από την Fidelity International σχετικά με τη μεταβολή σε δικαιώματα ψήφου, τα ακόλουθα:
Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Μεταβολή ποσοστού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου λόγω ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών FOLLI - FOLLIE A.B.E.E. και ΕLMEC SPORT A.B.E.T.E. από την ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.
Ημερομηνία της συναλλαγής: 07.01.2011
Επωνυμία Υπόχρεου: FIDELITY INTERNATIONAL.
Μεταβολή αριθμού μετοχών: από 0% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 3.539.154 έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης εταιρείας FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY, ήτοι ποσοστό 5,84% του μετοχικού κεφαλαίου και 53.743 έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης εταιρείας PYRAMIS GLOBAL ADVISORS LLC, ήτοι ποσοστό 0,09% του μετοχικού κεφαλαίου, σύνολο 3.592.897 μετοχές, ήτοι ποσοστό 5,93%.
Μεταβολή αριθμού δικαιωμάτων ψήφου: από 0% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας 3.539.154 έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης εταιρείας FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY, ήτοι ποσοστό 5,84% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου και 53.743 έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης εταιρείας PYRAMIS GLOBAL ADVISORS LLC, ήτοι ποσοστό 0,09% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου, σύνολο 3.592.897 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 5,93%.
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί αντικατάσταση της αρχικής γνωστοποίησης του μετόχου, και αφορά στον υπολογισμό του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου επί του τρέχοντος πλήθους αυτών.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: