Ολοκληρωση εκποίησης κλασματικών υπολοίπων

Η Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών και Βιομηχανική, Βιοτεχνική, Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία με δ.τ. Folli Follie Group, ανακοινώνει ότι στις 6 Σεπτεμβρίου 2011 ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με την 56/9.8.2011  απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Μελετών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τα οριζόμενα στην παρ. 2.3.6 του Κανονισμού του Χ.Α. , η εκποίηση των 4.396 κοινών ονομαστικών μετοχών της, οι οποίες προέκυψαν από αδιάθετα κλασματικά υπόλοιπα από την μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών και Βιομηχανική, Βιοτεχνική, Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία με δ.τ. Folli Follie Group μετά τη συγχώνευση με απορρόφηση των εταιρειών Folli Follie ABEE και Elmec Sport ABETE από την ΚΑΕ Α.Ε., σύμφωνα με την από 6/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Το τελικό καθαρό προϊόν της εκποίησης μετά την αφαίρεση των πάσης φύσης εξόδων και φόρων, ανέρχεται σε 36.632,42 Ευρώ που αντιστοιχεί σε 8,3331 Ευρώ για κάθε μετοχή.

Το παραπάνω ποσό σύμφωνα με την 13/375/17.03.2006  απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Ακαδημίας 40, 10174 Αθήνα) υπέρ του συνόλου των δικαιούχων, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διενέργειας της εκποίησης (ήτοι έως την 15 Σεπτεμβρίου 2011). 
Για την είσπραξη του αναλογούντος ποσού (κλασματικό δικαίωμα) από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οι δικαιούχοι μέτοχοι (φυσικά πρόσωπα) θα προσκομίζουν την Αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους έγγραφο και εκτύπωση των στοιχείων της μερίδας τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Οι δικαιούχοι μέτοχοι (νομικά πρόσωπα) θα προσκομίζουν δικαιολογητικά ως αναφέρονται στην Υπουργική απόφαση 2/36842/0094 (ΦΕΚ Β/1794/7.9.2007) και εκτύπωση των στοιχείων της μερίδας τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). 
Οι εκπρόσωποι των δικαιούχων μετόχων θα προσκομίζουν σχετική εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Αρχή με τα στοιχεία του εξουσιοδοτούντος και του εξουσιοδοτημένου. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 9699586)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: