Γνωστοποίηση Συναλλαγής της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FF GROUP» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε την εξής συναλλαγή σε χρηματοπιστωτικά μέσα της Εταιρείας:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην Εταιρεία

Ημερομηνία Συναλλαγής

Είδος Συναλλαγής

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

1

01.02.2022

28.01.2022

Μεταβίβαση ενεχύρου επί μετοχών

48.601

Μετοχές (GRS294003009)

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» πραγματοποίησε την ανωτέρω συναλλαγή εκτός τόπου διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων - τιτλοποίησης κατά το Ν. 3156/2003.

Σημειώνεται ότι η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών τελεί υπό αναστολή.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. προς την Εταιρεία και, ακολούθως, από την Εταιρεία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς γίνεται επειδή το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Περικλής Δοντάς, είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: