ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli-Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (εφεξής η «Εταιρεία») παρέχει στο επενδυτικό κοινό την ακόλουθη ενημέρωση:

Ο κ. Hλίας Πεντάζος υπέβαλε, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την παραίτησή του από τη θέση του ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, με ημερομηνία ισχύος της εν λόγω παραιτήσεως την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019. Το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε αποδεκτή την παραίτηση του κ. Πεντάζου και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή του.

Περαιτέρω, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι βρίσκεται σε διαδικασία αντικατάστασης του κυρίου Πεντάζου και θα επανέλθει άμεσα με νέα ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κ. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

***

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: