Εκποίηση μετοχών

Η Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών και Βιομηχανική, Βιοτεχνική, Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία με δ.τ. Folli Follie Group ανακοινώνει, ότι με την υπ' αριθμ. 56/9.8.2011 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μελετών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ορίστηκε η EUROXX ΑΧΕΠΕΥ ως το μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών που θα διενεργήσει την εκποίηση των 4.396 μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες προέρχονται από αδιάθετα κλασματικά υπόλοιπα που προέκυψαν από την μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών και Βιομηχανική, Βιοτεχνική, Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία με δ.τ. Folli Follie Group μετά τη συγχώνευση με απορρόφηση των εταιρειών Folli Follie ABEE και Elmec Sport ABETE από την ΚΑΕ Α.Ε., σύμφωνα με την από 6/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. 
Η εκποίηση των κλασματικών υπολοίπων θα διενεργηθεί την Τρίτη 6/09/2011, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
Η τιμή εκκίνησης της εκποίησης των μετοχών δεν θα έχει απόκλιση ποσοστού μεγαλύτερου του τρία τοις εκατό (3%), της τιμής εκκίνησης που θα έχει η μετοχή κατά την ημερομηνία διενέργειας της εκποίησης (6 Σεπτεμβρίου 2011).
Το προϊόν της εκποίησης θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όπου θα προσέρχονται οι μέτοχοι προκειμένου να εισπράξουν το ποσό της εκποίησης που τους αναλογεί. 
Tο αποτέλεσμα της εκποίησης, καθώς και η διαδικασία, περιλαμβανομένων των δικαιολογητικών που απαιτούνται, προκειμένου οι δικαιούχοι να εισπράξουν το ποσό που τους αναλογεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, θα γίνουν γνωστά με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: