Εισαγωγή των νέων μετοχών

ANAKOINΩΣΗ

Για την εισαγωγή των νέων μετοχών της Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.», λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών «FOLLI -FOLLIE A.B.E.E.» και «ΕLMEC SPORT A.B.E.T.E

Η εταιρεία «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Α.Ε.»,  με το διακριτικό τίτλο «FOLLI FOLLIE GROUP», (εφεξής «Εταιρεία» ή «Απορροφώσα» ή «ΚΑΕ») ανακοινώνει ότι την 07.01.2011 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 60.588.210 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της  στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που προέκυψαν από την συγχώνευση με απορρόφηση των εταιρειών «FOLLI - FOLLIE A.B.E.E.» και «ΕLMEC SPORT A.B.E.T.E.» (εφεξής από κοινού «Απορροφώμενες»), όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της  06.12.2010. 

Σημειώνεται ότι, δικαιούχοι των νέων μετοχών που προέκυψαν από τη συγχώνευση είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 04.01.2011 για την Απορροφώσα  και για τις Απορροφώμενες (record date). H προσαρμογή της τιμής της μετοχής της ΚΑΕ πραγματοποιήθηκε την 31.12.2010, ημέρα αποκοπής του δικαιώματος και προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης,  σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από τη συγχώνευση θα είναι πιστωμένες, βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής,  στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.),κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης.

Σημειώνεται ότι η σχέση ανταλλαγής για τους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιρειών έχει ως ακολούθως: 

α) Οι μέτοχοι της απορροφώμενης FOLLI - FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. θα ανταλλάξουν κάθε μια μετοχή που κατέχουν με 1,53553730 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας που θα εκδοθούν από αυτήν.

β)  Οι μέτοχοι της απορροφώμενης ΕLMEC SPORT A.B.E.T.E., που κατέχουν σήμερα 4,40% σε αυτήν (ήτοι όλοι οι λοιποί μέτοχοι πλην της Απορροφώσας της οποίας οι μετοχές θα ακυρωθούν – 52.962.733 μτχ.), θα ανταλλάξουν κάθε μία μετοχή που κατέχουν με 0,06214769  νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας που θα εκδοθούν από αυτήν.

γ) Οι μέτοχοι  της Απορροφώσας που κατέχουν ποσοστό 42,97% του μετοχικού κεφαλαίου της  (ήτοι όλοι οι λοιποί μέτοχοι πλην της FOLLI - FOLLIE Α.Β.Ε.Ε., 29.910.924 μτχ., και των ίδιων μετοχών, 129.631 μτχ., οι οποίες θα ακυρωθούν) θα ανταλλάξουν κάθε μία μετοχή τους που κατέχουν σήμερα στην Απορροφώσα Εταιρεία με0,43498235 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας που θα εκδοθούν από αυτήν.

Μετά τη συγχώνευση, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την υπ αριθμ. πρωτ. Κ2-11763/30.12.2010 απόφασή του, το μετοχικό κεφάλαιο της ΚΑΕ ανέρχεται πλέον σε 18.176.463,00 Ευρώ και διαιρείται σε 60.588.210 Κοινές oνομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η καθεμία.

Το Έγγραφο του άρθρου 4 του Ν.3401/2005 για τη συγχώνευση, για το περιεχόμενο του οποίου ενημερώθηκε το  Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 04.01.2011 θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από τις 04.01.2011 σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνσηwww.dutyfreeshops.gr, στην ιστοσελίδα της απορροφώμενης εταιρείας FOLLI-FOLLIE A.B.E.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.follifolliegroup.com, στην ιστοσελίδα της απορροφώμενης εταιρείας ELMEC SPORT A.B.E.T.E. στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhttp://www.elmec.gr  και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στηνηλεκτρονική διεύθυνση www.ase.grΕπίσης, το εν λόγω Έγγραφο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατόπιν αιτήσεώς τους, σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας, στον  Άγιο Στέφανο, 23ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, ΤΚ 145 65.

Το Χ.Α. κατά τη συνεδρίασή του της 04.01.2011 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 60.588.210 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προέκυψαν από τη συγχώνευση.

Επίσης, το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 4.1.2011 ενημερώθηκε για την απόφαση της από 6.12.2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, για την αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας σε «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Α.Ε.», πρώην «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕ» και με διακριτικό τίτλο, «FOLLI FOLLIE GROUP». Το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την υπ' αριθ. Κ2-11763/30.12.2010 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.  Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, ορίζεται ότι από τις 7.1.2011, η επωνυμία της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «FOLLI FOLLIE GROUP».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της “ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ” (τηλ. 210 6241141 Κα Κασιδιαροπούλου, 210 6269521, Κα Αμπουσίδου).

Άγιος Στέφανος, 04.01.2011

# # #

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: