Ανασυγκρότηση του ΔΣ

Άγιος Στέφανος, 28 Απριλίου 2020

Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “FF Group” (εφεξής η «Εταιρεία») σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR), το άρθρο 2 παρ. 2 (ε) της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χ.Α., καθώς και τον Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ανακοινώνει ότι ο κ. Γεώργιος Ιωαννίδης υπέβαλε την παραίτησή του από την θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για λόγους υγείας, παραμένοντας μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν σημερινής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Γεώργιος Σάμιος, εκλέγεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Γεώργιος Ιωαννίδης δήλωσε τα ακόλουθα: «Η προσπάθεια για τη σωτηρία, τη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη της FF Group συνεχίζεται με όλους μας παρόντες. Τα πρώτα θετικά αποτελέσματα είναι ήδη απτά και μετρήσιμα. Η εταιρεία βαδίζει στην επόμενη ημέρα, χάρη στις προσπάθειες όλων μας, εργαζομένων και διοίκησης. Δυστυχώς ένα πρόβλημα υγείας επιβάλει να απόσχω από τα απαιτητικά καθήκοντα του Προέδρου και να συνεχίσω την κοινή μας προσπάθεια από άλλη θέση, αυτή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εξακολουθώντας να παρέχω την αμέριστη στήριξή μου στον κ. Σάμιο και όλους τους συναδέλφους του Διοικητικού Συμβουλίου».

Κατόπιν των ανωτέρω, η Εταιρεία ανακοινώνει την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΙΟΣ – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΝΤΑΣ - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - Μη εκτελεστικό Μέλος
5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΓΑΝΙΔΗΣ - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. HAOLEI ZHANG - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η Εταιρεία ανακοινώνει, επίσης, την εκλογή του κ. Παναγιώτη Αλεξάκη ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου εν συνεχεία ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ - Πρόεδρος
2. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΝΤΑΣ - Μέλος
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - Μέλος
4. ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ - Μέλος


Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κ. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

***
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: