Ανακοινώση τηλεδιάσκεψης με τους Πιστωτές μέσω webinar

23 Νοεμβρίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο (το «ΔΣ») της εταιρείας «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» με τον διακριτικό τίτλο “FF Group” (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των από 18.11.2020 ανακοινώσεων σχετικά με την έναρξη των προσκλήσεων σε συναίνεση, απευθυνόμενων προς τους κατόχους των Εγγυημένων Μετατρέψιμων Ομολογιών ποσού €249.500.000 1,75 τοις εκατό λήξεως 2019 (τα “Eurobonds”) και των Ομολογιών ποσού CHF 150.000.000 3,25% λήξεως 2021 (τα “Swissbonds”), επιβεβαιώνει ότι θα διοργανώσει τηλεδιάσκεψη με τους Πιστωτές μέσω webinar (το “Webinar”) ως εξής:

Ημερομηνία:     25 November 2020

Ώρα:                    2 μ.μ. Ώρα Ανατολικής Ευρώπης

                                      1 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης

                                    12 μ.μ. Κανονική Ώρα Βρετανίας

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα, οι όροι με κεφαλαία γράμματα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν τις ίδιες έννοιες που τους αποδίδονται στις από 18.11.2020 ανακοινώσεις της Εταιρείας.

Το Webinar θα διοργανωθεί από το ΔΣ και θα είναι προσβάσιμο αποκλειστικά στους κατόχους των Eurobonds, των Swissbonds και των δανείων Schuldschein ποσού €31.000.000 και €20.000.000 λήξεως 2021 (από κοινού οι «Πιστωτές»). Η εγγραφή των κατόχων των Euronotes και των Swissbonds στο Webinar θα λάβει χώρα μέσω του ιστοτόπου της συναλλαγής, την οποία διαχειρίζεται ο Πράκτορας Κατάταξης και Πληροφοριών (Lucid Issuer Services Limited): http://www.lucid-is.com/follifollie.

Η φόρμα εγγραφής θα είναι διαθέσιμη από την έκδοση της παρούσας ανακοίνωσης μέχρι την Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2020, 11 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ευρώπης). Όσοι Πιστωτές εγγράφονται κατά την διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος (οι «Συμμετέχοντες») θα λάβουν μήνυμα e-mail με τις πληροφορίες για την συμμετοχή τους στο Webinar.

Οι Συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους σχετικά με τις Προκλήσεις σε Συναίνεση, την Προσφορά σε Συμμετοχή και τα Σημαντικά Έγγραφα απευθείας στην διεύθυνση e-mail που παρέχεται στον ιστότοπο της συναλλαγής (http://www.lucid-is.com/follifollie) πριν από την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020, 5 μ.μ. EET, για την παροχή σχετικών διευκρινίσεων από το ΔΣ κατά την διάρκεια του Webinar.

 

Δήλωση αποποίησης και περιορισμοί

Αυτή η ανακοίνωση πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με το Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση απευθυνόμενο προς τους κατόχους των Eurobonds και το Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση απευθυνόμενο προς τους κατόχους των Swissbonds. Το Μνημόνια Πρόσκλησης σε Συναίνεση περιέχουν σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την Πρόσκληση σε Συναίνεση ή την Προσφορά Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης. Εάν κάποιος Ομολογιούχος έχει αμφιβολία ως προς τη δράση που πρέπει να αναλάβει, συνιστάται να ζητήσει τη δική του οικονομική συμβουλή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φορολογικών συνεπειών, από τον χρηματιστή, τον διαχειριστή τράπεζας, τον δικηγόρο, τον λογιστή και τον εξουσιοδοτημένο ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

 Αυτή η ανακοίνωση δεν αποτελεί ούτε δημιουργεί, και δεν πρέπει να εκληφθεί ως, προσφορά για πώληση ή εγγραφή ή πρόσκληση οποιασδήποτε προσφοράς για αγορά ή εγγραφή οποιουδήποτε τίτλου της Εταιρείας ή του Εκδότη ή οποιασδήποτε άλλης οντότητας.

Η Ενδιάμεση Χρηματοδότηση (υπό τη μορφή ομολογιών) θα εκδοθεί και θα παραδοθεί με βάση τις εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις εγγραφής του Νόμου περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. του 1933, όπως τροποποιήθηκε («Νόμος περί Κινητών Αξιών»). Οι Ομολογίες της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης θα προσφέρονται και θα πωλούνται αποκλειστικά σε άτομα εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε άτομα των ΗΠΑ, σε κάθε περίπτωση όπου κάθε τέτοιο πρόσωπο είναι «διαπιστευμένος επενδυτής», όπως ορίζεται στον κανόνα 501 (α) (1), (2), ( 3) ή (7) βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών, δηλαδή ένα ίδρυμα, ή ένα QIB υπό το σημείο (y). Εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, Οι Ομολογίες της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης θα προσφέρονται και θα πωλούνται αποκλειστικά σε άτομα εκτός Η.Π.Α. για offshore συναλλαγές, βάσει του Κανονισμού S σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών, τα οποία δεν είναι επενδυτές λιανικής στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στο Ηνωμένο Βασίλειο (ορίζεται ως πρόσωπα που είναι ένας (ή περισσότεροι) από: (x) πελάτες λιανικής, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65 / ΕΕ (όπως τροποποιήθηκε, «MiFID II») · ή (y) πελάτες κατά την έννοια της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 («Οδηγία Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων»), όπου ο πελάτης δεν θα πληροί τις προϋποθέσεις ως επαγγελματίας πελάτης (όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 10) του MiFID II) · ή (ζ) μη ειδικευμένοι επενδυτές όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129.

Η διανομή αυτής της ανακοίνωσης και των Μνημονίων Πρόσκλησης σε Συναίνεση δύναται ωστόσο να περιοριστεί από το νόμο σε ορισμένες δικαιοδοσίες. Άτομα που έχουν στην κατοχή του τα Μνημόνια Πρόσκλησης σε Συναίνεση απαιτούνται από την Εταιρεία, τον Εκδότη, τον Διαχειριστή, τον Κύριο Αντιπρόσωπο, τον Καταχωρητή και τον Πράκτορα Κατάταξης και Πληροφοριών να ενημερώνονται σχετικώς και να τηρούν τους εν λόγω περιορισμούς. Αυτή η ανακοίνωση και τα Μνημόνια Συγκατάθεσης δεν συνιστούν προσφυγή σε οποιεσδήποτε περιπτώσεις υπό τις οποίες αυτή η πρόσκληση είναι παράνομη. Κανένας από την Εταιρεία, τον Εκδότη, τον Διαχειριστή, τον Κύριο Αντιπρόσωπο, τον Καταχωρητή και Πράκτορα Κατάταξης και Πληροφοριών, δεν φέρει ευθύνη για δική του αδυναμία ή αδυναμία οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή προσώπων να συμμορφωθεί με τις διατάξεις οποιωνδήποτε τέτοιων περιορισμών.

H παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κα. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

  ***
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: