ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άγιος Στέφανος, 20 Φεβρουαρίου 2020.  

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «FF GROUP» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR), το άρθρο 2 παρ. 2 (ε) της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χ.Α., καθώς και τον Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ανακοινώνει ότι, δυνάμει της από 19-02-2020 προσωρινής διαταγής της κας. Προέδρου Πρωτοδικών του  Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εξεδόθη κατόπιν της από 14.2.2020 αίτησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ορίστηκε προσωρινή διοίκηση της Εταιρείας, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία συγκροτήθηκαν σήμερα σε σώμα ως εξής:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  του Ιωάννη – Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος  
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΛΑΧΗΣ του Ευστρατίου – Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος  
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΙΟΣ του Αναστασίου – Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος  
4. ZHANG του HAOLEI του Genzhu - Μη Εκτελεστικό Μέλος  
5. ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΔΙΑΝΟΣ του Νικολάου - Μη εκτελεστικό Μέλος
6. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΛΑΒΑΝΤΖΑΣ του Νικολάου – Μη εκτελεστικό Μέλος
7. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΝΤΑΣ του Νικολάου – Μη εκτελεστικό Μέλος
8. ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ του Παναγιώτη – Μη εκτελεστικό Μέλος
9. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΓΑΝΙΔΗΣ του Κωνσταντίνου – Μη εκτελεστικό Μέλος
10. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ του Νικολάου – Μη εκτελεστικό Μέλος
11. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ του Φραγκούλη – Μη εκτελεστικό Μέλος

Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο ορίστηκε μέχρι την συζήτηση της από 14.2.2020 αίτησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και υπό τον όρο συζήτησης αυτής (κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 6ης Απριλίου 2020), προκειμένου να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις της Εταιρείας και τη διενέργεια των αναγκαίων διαχειριστικών πράξεων για την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ενεργειών για την επίτευξη της εξυγίανσης της Εταιρείας.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κα. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων. 

*** 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: