Ανακοίνωση σχετικά με τις μετοχές Dufry

Άγιος Στέφανος, 14 Μαΐου 2021

Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των από 26.9.2018 και 19.2.2020 ανακοινώσεών της, παρέχει στο επενδυτικό κοινό την ακόλουθη ενημέρωση σχετικά με τις 804.728 μετοχές της DUFRY AG (οι «Μετοχές Dufry»), οι οποίες αποτέλεσαν μέρος του καταβληθέντος τιμήματος για την πώληση του 49% των μετοχών των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών και οποίες τελούσαν υπό συμβατικούς περιορισμούς βάσει του από 11.12.2013 Stock Purchase Agreement (το “SPA”).

Βάσει της εκδοθείσας από 11.5.2021 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου (JAMS), κατόπιν αντίθετων αιτήσεων της Εταιρείας και της DUFRY AG, κρίθηκε ότι το τίμημα πώλησης πρέπει να μειωθεί βάσει του SPA κατά το ποσό που ισούται με την συμφωνηθείσα αξία των Μετοχών Dufry, ήτοι κατά 53.015.561,01 Ευρώ (το «Καταβλητέο Ποσό»). Η Εταιρεία δύναται να καταβάλει το Καταβλητέο Ποσό στην DUFRY AG εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έκδοση της απόφασης του JAMS, άλλως η DUFRY AG δύναται να ζητήσει από τον μεσεγγυούχο την επιστροφή (μεταβίβαση) του συνόλου των Μετοχών Dufry στην ίδια. Τα δικαστικά έξοδα, τα οποία επιδικάστηκαν υπέρ της DUFRY AG ανέρχονται στο ποσό των 3.085.224,78 USD πλέον 280.106,05 Ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι Μετοχές Dufry παραμένουν δεσμευμένες δυνάμει της υπ’ αριθμ. 17/2020 Διάταξης της κας. Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της υπ’ αριθμ. 827/2020 Διάταξης της κας. Ανακρίτριας του 35ου Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κα. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: