Ανακοίνωση προσθήκης νέου θέματος για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Άγιος Στέφανος, 11 Φεβρουαρίου 2020. 

H Εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «FF GROUP» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σε συνέχεια της από 10/2/2020 πρόσκλησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την οποία η τελευταία καλεί την Εταιρεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4640/2019 σε συνδυασμό με τις παραγράφους 2 έως 4 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018, εφαρμοζομένου αναλογικά, να προσθέσει το παρακάτω θέμα στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Φεβρουαρίου 2020, τα ακόλουθα:  Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα, κατόπιν της ανωτέρω πρόσκλησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Φεβρουαρίου 2020 το ακόλουθο θέμα: «Αναλυτική ενημέρωση των Μετόχων σε σχέση με την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας από τις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 έως σήμερα, τις νομικές ενέργειες που έχουν γίνει από την πλευρά της Εταιρείας κατά παντός υπευθύνου, καθώς και τις ενέργειες για την εξυγίανση της Εταιρείας». 

H παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κα. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.
***


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: