Ανακοίνωση Οικονομικών Καταστάσεων

Άγιος Στέφανος, 15 Ιουλίου 2019

Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli-Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “FF Group” (εφεξής η «Εταιρεία») παρέχει στο επενδυτικό κοινό την ακόλουθη ενημέρωση:
Η Εταιρεία δημοσίευσε σήμερα τις αναθεωρημένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2017, όπως είχε δεσμευθεί με ανακοίνωσή της στις 24/04/2019.
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 ελέγχθηκαν από την ελεγκτική εταιρεία PwC με τη συνεχή συνεργασία και την απρόσκοπτη παροχή των απαιτούμενων στοιχείων από τη Διοίκηση της Εταιρείας, παρά την πολυπλοκότητα της δομής του Ομίλου που απορρέει από την πολυσχιδή διεθνή του δραστηριότητα και παρά την αποχώρηση στελεχών.
Στα μεγέθη που αποτυπώνονται έχουν ενσωματωθεί και αποτιμηθεί και μεταγενέστερα του 2017 γεγονότα, απομειώνοντας έτι περαιτέρω τα μεγέθη του Ομίλου. Παρόλα αυτά, η καθαρή θέση του Ομίλου παραμένει θετική.
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2017 αποτελούν πλέον τη βάση για τα επόμενα βήματα της Εταιρείας, προκειμένου η τελευταία αφενός μεν να συνεχίσει την εμπορική της δραστηριότητα ανά τον κόσμο και αφετέρου να ενισχύσει περαιτέρω την εταιρική διακυβέρνηση, αξιοποιώντας και τυχόν ευρήματα του διαχειριστικού ελέγχου της PwC που έπεται.
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η Εταιρεία, παρά την αντικειμενική δυσκολία άντλησης κεφαλαίων, εκπληρώνει σταθερά και έγκαιρα τις υποχρεώσεις της προς τους εργαζομένους, οι οποίοι στέκονται αρωγοί στην τιτάνια προσπάθεια που γίνεται, καθώς και προς τους προμηθευτές της, προκαταβάλλοντας την πληρωμή εμπορευμάτων και προφανώς προς το Δημόσιο, καταβάλλοντας ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικές υποχρεώσεις.
Η Εταιρεία δεσμεύεται να υλοποιήσει την λειτουργική και χρηματοοικονομική αναδιάρθρωσή της, με βάση το αναθεωρημένο σχέδιο και την σχετική πρόταση που έχει ήδη απευθύνει σήμερα στο σύνολο των πιστωτών της.
Τέλος, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για την έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2017, θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2019.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κ. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

***
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: