Ανακοίνωση νέων διευθυντικών στελεχών

Άγιος Στέφανος, 19 Ιουλίου 2021

Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “FF Group” (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις οικίες διατάξεις του Κανονισμού (EΕ) υπ’ αριθμ. 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει τις ακόλουθες μεταβολές και προσθήκες στις θέσεις των ανώτερων διευθυντικών στελεχών της. 

Ο κ. Γεώργιος Τασούλας προσελήφθη στη θέση του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή (Chief Financial Officer) της Εταιρείας και του Ομίλου της. Ο κ. Τασούλας είναι στέλεχος με μακρόχρονη και επιτυχημένη πορεία ως Οικονομικός Σύμβουλος και Επιχειρηματικός Αναλυτής σε μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς και σε συμβουλευτικές και ελεγκτικές εταιρείες. Είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς επίσης κατέχει IFRS diploma από το ICAEW.

Ο κ. Εμμανουήλ Βαλασκατζής προσελήφθη στην θέση του Chief Operations Officer της Εταιρείας και του Ομίλου της. Ο κ. Βαλασκατζής είναι στέλεχος με μακρόχρονη και επιτυχημένη πορεία ως Διευθυντής Εμπορικού και Logistics σε μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα, είναι κάτοχος πτυχίου του τμήματος Οικονομικής και Κοινωνικής Διοίκησης από το Πανεπιστήμιο των Παρισίων και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο της Λωρραίνης στην Γαλλία.

Ο κ. Σωτήριος Σπυρακόπουλος προσελήφθη στη θέση του Chief Marketing Officer της Εταιρείας και του Ομίλου της. Ο κ. Σπυρακόπουλος έχει διατελέσει Εμπορικός Διευθυντής και Διευθυντής Marketing σε μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα και είναι κάτοχος πτυχίου του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MSc στο Marketing από το Πανεπιστήμιο του Manchester στην Αγγλία.

Η κυρία Αντωνία Σταυροπούλου τοποθετήθηκε στη θέση της επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. Η κυρία Σταυροπούλου διαθέτει σημαντική εμπειρία και γνώση της Εταιρείας και του Ομίλου της, καθώς είναι στέλεχος της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου τα τελευταία επτά έτη, και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του Ν. 4706/2020, ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος οποιασδήποτε επιτροπής της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει τέτοια θέση στην Εταιρεία και τον Όμιλό της και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της ως άνω θέσεως. Συγκεκριμένα, η κυρία Σταυροπούλου διαθέτει μακρόχρονη και επιτυχημένη πορεία σε μεγάλες εταιρείες και είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκφράζει την πεποίθηση ότι τα νέα διευθυντικά στελέχη θα συμβάλουν με την κατάρτιση και την εμπειρία τους στην χρηματοοικονομική και λειτουργική εξυγίανση της Εταιρείας και εύχεται σε όλους καλή επιτυχία στο έργο τους.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: