Ανακοίνωση για α) αύξηση/μείωση μετοχικού κεφαλαίου β) διανομή αφορολόγητων αποθεματικών

Ανακοινώνεται από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία” ότι η από 26-06-2015 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 13.270.156,94 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού 13.270.156,94 Ευρώ και την ταυτόχρονη και ισόποση (κατά το ανωτέρω ποσό των 13.270.156,94 Ευρώ) μείωση αυτού.

Η αύξηση και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 Ευρώ σε 0,49821526131 Ευρώ και ταυτόχρονη μείωση από 0,49821526131 Ευρώ σε 0,30 Ευρώ ανά μετοχή και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,19821526131 Ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ως άνω αύξηση και μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 20.084.463 Ευρώ, διαιρούμενο σε 66.948.210 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ.

Tο Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. 88614/02-09-2015 απόφασή του ενέκρινε την αύξηση και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε με την ανωτέρω από 26-06-2015 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών στη συνεδρίαση της 17/09/2015 ενημερώθηκε για την αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,19821526131 Ευρώ ανά μετοχή. Κατόπιν των ανωτέρω, από την 22/09/2015, οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με την νέα ονομαστική αξία, 0,30 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου 0,19821526131 Ευρώ ανά μετοχή με καταβολή μετρητών στους μετόχους

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Πλην του ανωτέρω ποσού επιστροφής κεφαλαίου 0,19821526131 Ευρώ ανά μετοχή, η “Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία” ανακοινώνει ότι θα προβεί ταυτόχρονα στην καταβολή προς τους μετόχους της του ποσού των αφορολόγητων αποθεματικών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 72 παρ. 12 του φορολογικού νόμου 4172/2013, που έχει ήδη εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση της 29-12-2014. Το καθαρό προς διανομή ποσό του εν λόγω αφορολόγητου αποθεματικού ανέρχεται σε 0,10052312165 Ευρώ ανά μετοχή. Το ως άνω ποσό δεν υπόκειται σε περαιτέρω φορολόγηση των μετόχων ή της εταιρείας, καθώς έχει ήδη καταβληθεί από την εταιρεία αυτοτελώς ο προβλεπόμενος φόρος 19%, με συνακόλουθη εξάντληση κάθε φορολογικής υποχρέωσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό προς διανομή ποσό ανέρχεται σε 0,29873838296 Ευρώ ανά μετοχή (ήτοι 0,10052312165 Ευρώ και 0,19821526131 Ευρώ)

Από την 22-9-2015 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω διανομή αφορολογήτων αποθεματικών.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου και του ποσού των αφορολόγητων αποθεματικών είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 23/09/2015 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου και των αφορολόγητων αποθεματικών ορίζεται η 29/09/2015

Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου και των αφορολογήτων αποθεματικών θα ξεκινήσει από την 29/9/2015 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας Πειραιώς ως ακολούθως:

1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

2. Μέσω πίστωσης του λογαριασμού τους στην Τράπεζα Πειραιώς, εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει την συγκεκριμένη τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ.

3. Από το Δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζας Πειραιώς στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών. Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας Πειραιώς είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

Με την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 29/09/2015, το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου σε μετρητά, καθώς και εκείνου των αφορολόγητων αποθεματικών, θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας, 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, 145 65 Άγιος Στέφανος, Αττικής. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-6241000, κα. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου).

Άγιος Στέφανος, 17/09/2015
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: