Ανακοίνωση Επαναληπτικής ΤΓΣ 30.10.2018

Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανωνύμου εταιρείας «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FF GROUP»

της 30ης Οκτωβρίου 2018

Ανακοινώνεται από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FF GROUP» (εφεξής η «Εταιρεία») ότι σήμερα, 30 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.,  πραγματοποιήθηκε η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία αυτής στον Άγιο Στέφανο Αττικής, επί του 23ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, όπως είχε προσδιορισθεί με βάση τη σχετική πρόσκληση, η οποία δημοσιεύθηκε εμπροθέσμως και νόμιμα στις 19/10/2018.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε (α) την αναβολή τόσο της συζήτησης όσο και της λήψης αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην ως άνω πρόσκληση και (β) όπως εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ορίσει νέα ημερομηνία της εξ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Στην ως άνω Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 62,32% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 41.722.070 μετοχές επί συνόλου 66.948.210.

Υπέρ της ως άνω εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ψήφισαν 25.078.600 μετοχές, ήτοι ποσοστό 60,11% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 1.176.535 μετοχές, ήτοι ποσοστό 2,82% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν 15.466.935 μετοχές, ήτοι ποσοστό 37,07% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Ο κ. Νικόλαος Κανελλόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο οποίος προήδρευσε της Συνελεύσεως δήλωσε ότι: Από τον Μάιο έως σήμερα έχουν γίνει σημαντικά βήματα σε συνεργασία με τις εποπτικές αρχές και διεθνείς συμβούλους στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την επαναφορά της εταιρείας στους κανόνες της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης. Για παράδειγμα η Εταιρεία έχει προχωρήσει:  

α) σε ενέργειες ενίσχυσης όλων των διαδικασιών και του πλαισίου εφαρμογής των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, ιδίως μέσω της στελέχωσης της Εταιρείας με πρόσωπα έμπειρα και ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχετικού πλαισίου,

β) στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που στελεχώθηκε από έμπειρα και ικανά πρόσωπα με τα περισσότερα μέλη αυτού να είναι ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά,

γ) στην εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και στελέχωσή της με πρόσωπα που διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, και κυρίως, που πληρούν τα ουσιαστικά και τυπικά κριτήρια που θέτει το οικείο θεσμικό πλαίσιο με βάση τα διεθνή πρότυπα, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο ιδιαιτέρως κρίσιμο ελεγκτικό της έργο,

δ) στην πρόσληψη ανεξάρτητου Διευθυντή Εταιρικής Αναδιάρθρωσης (CRO) προκειμένου να σχεδιαστεί ένα νέο πλήρες επιχειρηματικό πλάνο,

ε) στην πλήρη προσαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών με πρότυπα διαύγειας και διαφάνειας για τις δραστηριότητες και τους ελέγχους των θυγατρικών μας στην Ασία.

Ο κ. Νάσσος Γεωργιάδης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας δήλωσε: «Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη που αναλαμβάνω αυτή τη θέση, προκειμένου να υποστηρίξω με τις δυνάμεις μου μία σημαντική ελληνική εταιρεία με παγκόσμια παρουσία. Μέλημά μας είναι από σήμερα να υπάρξει μία νέα πορεία. Έρχομαι να ενισχύσω τις ενέργειες που ήδη υλοποιούνται για την αποκατάσταση και την προστασία ενός ισχυρού Ομίλου που εκπροσωπεί την ελληνική επιχειρηματικότητα σε περισσότερες από 25 χώρες και να συμβάλω στη μακρόχρονη επιτυχία και περαιτέρω ανάπτυξή της».

Άγιος Στέφανος, 30.10.2018

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: