Ανακοίνωση έναρξης συγχώνευσης θυγατρικών

H εταιρεία FOLLI – FOLLIE GROUP  ανακοινώνει  ότι σύμφωνα με τις από 30-8-2013 αποφάσεις, τα Διοικητικά Συμβούλια των κάτωθι θυγατρικών του ομίλου της αποφάσισαν την έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρία «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΑΤΤΙΚΑ») των ανωνύμων εταιριών «NORTHLANDMARK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ», (εφεξής «NORTHLANDMARK») και «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ» (εφεξής «ΚΒΕ»).
H  ανωτέρω ενδοομιλική συγχώνευση θα  συντελεστεί δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 68 επ. του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, ως ισχύουν, με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων εταιριών

Τα Διοικητικά Συμβούλια αποφάσισαν επίσης να ορίσουν τον ανεξάρτητο από τις συγχωνευόμενες εταιρείες Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Παναγιώτη Βρουστούρη, μέλος του ελεγκτικού οίκου ΕΝΕΛ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την αποτίμηση των συγχωνευόμενων εταιρειών και την γνωμοδότηση επί του εύλογου και λογικού της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών που θα προταθεί σε προσεχή Διοικητικά  Συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιρειών.

Κατά τις ως άνω συνεδριάσεις αποφασίστηκε επίσης η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με ημερομηνία κατάρτισης Ισολογισμού Μετασχηματισμού την 31-8-2013 και ορίστηκε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Γεώργιος Βαρθαλίτης  μέλος της ελεγκτικής εταιρείας BAKER TILLY HELLAS A.E, για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιρειών.

Σε κάθε περίπτωση όλα τα ανωτέρω καθώς και ο σκοπούμενος εταιρικός μετασχηματισμός εν γένει τελούν υπό την έγκριση των γενικών συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών και την προυπόθεση χορηγήσεως, των κατά το νόμο προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της FOLLI FOLLIE GROUP, κ. Τζώρτζης Κουτσολιούτσος έκανε την ακόλουθη δήλωση:"Οι ανωτέρω αποφάσεις θα συμβάλλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, στην εκμετάλλευση οικονομικών συνεργειών και στην ενδυνάμωση του Ισολογισμού, παρέχοντας συγκριτικό πλεονέκτημα στην ανάπτυξη του Ομίλου".

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: