Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Επαναληπτικής Συνέλευσης Ομολογιούχων

ΟΧΙ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, Ή ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟ ΣΕ Ή ΚΑΤΟΙΚΟ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.


FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
FF GROUP FINANCE LUXEMBOURG S.A.

Εγγυημένα Μετατρέψιμα Ομόλογα ποσού €249,500,000 επιτοκίου 1,75 τοις εκατό λήξεως 2019 (τα «Ομόλογα») εκδοθέντα από την FF Group Finance Luxembourg S.A. and εγγυημένα από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ

20 Μαρτίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο (το «Διοικητικό Συμβούλιο») της εταιρείας με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “FF Group” (εφεξής η «Εταιρεία») δια της παρούσας αναφέρεται: (i) στην πρόσκληση σε συναίνεση (η «Πρόσκληση σε Συναίνεση») που περιλαμβάνεται στο από 14 Φεβρουαρίου 2020 υπόμνημα πρόσκλησης σε συναίνεση (το «Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση») και απεστάλη στους κατόχους των Ομολόγων (οι «Ομολογιούχοι») στις 14 Φεβρουαρίου 2020· (ii) στην από 6 Μαρτίου 2020 συνέλευση που ματαιώθηκε ελλείψει απαρτίας· και (iii) στην από 10 Μαρτίου 2020 ειδοποίηση για την σύγκληση της επαναληπτικής συνέλευσης που έλαβε χώρα στις 20 Μαρτίου 2020 μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ομολογιούχων (η «Επαναληπτική Συνέλευση») για να λάβει υπόψη την Έκτακτη Απόφαση που περιγράφεται στο Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση (η «Έκτακτη Απόφαση»). Οι όροι με κεφαλαία αρχικά που χρησιμοποιούνται, αλλά δεν ορίζονται, στην παρούσα ανακοίνωση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση.

Αποτελέσματα της Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει με ικανοποίηση ότι κατά την Επαναληπτική Συνέλευση που έλαβε χώρα στις 20 Μαρτίου 2020: (i) επετεύχθη η απαιτούμενη απαρτία επαναληπτικής συνέλευσης, καθώς εκπροσωπήθηκε ποσοστό 73,67% των Ομολόγων περιλαμβανομένων όλων των μελών της Ad Hoc Ομάδας Πιστωτών και (ii) η Έκτακτη Απόφαση υπερψηφίστηκε με την έγκριση του 99,89% των ψήφων. Οι Ομολογιούχοι ενέκριναν την Έκτακτη Απόφαση, η οποία ορίζει (i) το σχέδιο εξυγίανσης που περιλαμβάνεται στο term sheet, το οποίο προσαρτάται στο Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση ως Παράρτημα Β, (το “Term Sheet”), υποκείμενο σε επιτρεπόμενες αλλαγές· και (ii) την συνέχιση της οριστικοποίησης των Σημαντικών Εγγράφων από την Εταιρεία. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο σημειώνει ότι έλαβε την έγκριση του ελβετικού υπομνήματος πρόσκλησης σε συναίνεση από τους κατόχους των ομολόγων ποσού CHF 150.000.000 επιτοκίου 3,25% διάρκειας 2017-2021 (τα «Ελβετικά Ομόλογα») κατά την συνέλευση της 6ης Μαρτίου 2020. Η Εταιρεία θα εργαστεί για την οριστικοποίηση των απαιτούμενων εγγράφων για την εφαρμογή της εξυγίανσης και την εκκίνηση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 106β και 106δ του ελληνικού Πτωχευτικού Κώδικα· εν συνεχεία, η Εταιρεία θα προσκαλέσει τους αντίστοιχους πιστωτές της σε συναίνεση μέσω δεύτερης πρόσκλησης σε συναίνεση.
Τα αποτελέσματα της Συνέλευσης έχουν ως εξής:

Units

Ψήφοι ΥΠΕΡ

Ψήφοι ΚΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ψήφων στην Συνέλευση

Ομολογιούχοι

Αξία (EUR €)

€183.600.000

€200.000

€183.800.000

% επί της αξίας

99,89%

0,11%

73,67%Η παρούσα Ειδοποίηση παρέχεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία στις 20 Μαρτίου 2020.

Πληροφορίες: 

Πράκτορα Κατάταξης και Πληροφόρησης
Lucid Issuers Services Limited

Tankeron Works 12, Argyle Walk
Λονδίνο WC1H 8HA, Ηνωμένο Βασίλειο
Τηλέφωνο: +442077040880
Email: ff@lucid-is.com


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να λάβουν ιδία συμβουλή σχετικά με τα θέματα που αναφέρονται ανωτέρω.
Αυτή η ανακοίνωση θα πρέπει να αναγνωστεί σε συνδυασμό με το Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση. Το Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση περιέχει σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες θα πρέπει να αναγνωστούν προσεκτικά πριν την λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με την Πρόσκληση σε Συναίνεση. Αν οποιοσδήποτε Ομολογιούχος έχει αμφιβολία για την ενέργεια, στην οποία πρέπει να προβεί, προτείνεται να αναζητήσει ίδια οικονομική συμβουλή, περιλαμβανομένης συμβουλής σχετικά με φορολογικές συνέπειες, από δικό του χρηματιστή, τραπεζικό, δικηγόρο, λογιστή και εξουσιοδοτημένο ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο.

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις υπό την έννοια της νομοθεσίας περί κινητών αξιών ορισμένων δικαιοδοσιών που τυγχάνουν εφαρμογής. Αυτές οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, όλες τις δηλώσεις εκτός από αυτές περί γεγονότων του παρελθόντος που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αυτές που αφορούν τις προθέσεις, τις θεωρήσεις ή τις τρέχουσες προσδοκίες μας σχετικά με την μελλοντική οικονομική κατάσταση και απόδοση του Ομίλου, τα λειτουργικά αποτελέσματα και την ρευστότητα, την στρατηγική, τα σχέδια, τους σκοπούς και τους στόχους μας, μεταξύ άλλων. Οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις περιλαμβάνουν εκ φύσεώς τους γνωστούς και άγνωστους κινδύνους, αβεβαιότητες και άλλους παράγοντες, επειδή σχετίζονται με γεγονότα και εξαρτώνται από συνθήκες, οι οποίες ενδέχεται να λάβουν χώρα στο μέλλον ή όχι. Εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις δεν αποτελούν εγγυήσεις για μελλοντική απόδοση και ότι τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά (και να είναι πιο αρνητικά) από αυτά που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις εντός της παρούσες ή που υποδηλώνονται από αυτές. Επιπρόσθετα, ακόμη και αν τα πραγματικά αποτελέσματα συνάδουν με τις δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση, αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι ενδεικτικά για τα αποτελέσματα ή της εξελίξεις σε επόμενες περιόδους. Οι αναγνώστες δεν πρέπει να βασίζονται υπέρ το δέον σε δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις. Οποιεσδήποτε δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις γίνονται μόνο κατά την ημέρα της παρούσας ανακοίνωσης και, εκτός από τις εκ του νόμου υποχρεώσεις μας, δεν αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε υποχρέωση και δεν σκοπεύουμε να επικαιροποιούμε δημοσίως ή να αναθεωρήσουμε δημοσίως οποιαδήποτε δήλωση για μελλοντικές εκτιμήσεις, κατόπιν είτε νέων πληροφοριών ή μελλοντικών γεγονότων κλπ.

Η παρούσα Ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά κινητών αξιών για την πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλη δικαιοδοσία. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν υπάρχει σκοπός καταχώρησής τους, βάσει του δικαίου περί κινητών αξιών οποιωνδήποτε δικαιοδοσιών των ΗΠΑ. Ειδικότερα, οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν πρόκειται να καταχωρηθούν σύμφωνα με τον Νόμο Περί Κινητών Αξιών του 1933 των ΗΠΑ, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος Περί Κινητών Αξιών») και δεν μπορεί να προσφέρεται ή να πωλείται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, πλην βάσει εξαιρέσεων από, ή σε συναλλαγή που δεν υπάγεται στις, υποχρεώσεις καταχώρησης του Νόμου Περί Κινητών Αξιών και σύμφωνα με οποιουσδήποτε εφαρμοστέους νόμους . Η παρούσα Ανακοίνωση δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο υπό την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά. 

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΕ) περί κατάχρησης αγοράς 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφόρησης για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι ο κ. Θεμιστοκλής Σοφός, πληρεξούσιος δικηγόρος της Εταιρείας.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: