Ανακοίνωση Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση

Η εταιρεία «Folli-Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» (εφεξής, η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία επρόκειτο να συνεδριάσει μετ’ αναβολήν σήμερα, 10 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ., δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς δεν επιτεύχθηκε η νόμιμη απαρτία κατ’ άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920.

Ενόψει των ανωτέρω, η Εταιρεία ανακοινώνει περαιτέρω, ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας πρόκειται να συνέλθει εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από σήμερα, και συγκεκριμένα, πρόκειται να συνέλθει εκ νέου την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12.00 μ.μ. (εφεξής, η «Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση»), αναφορικά με την οποία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας  πρόκειται να δημοσιεύσει νέα πρόσκληση.

Σημειώνεται ότι για την Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Record Date - Ημερομηνία Καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα λάβει χώρα, κατόπιν νέας προσκλήσεως, την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12.00 μ.μ.. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην ως άνω Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής.

 Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 αναφορικά με την υποχρέωση του εκδότη για δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών.

Για την FF Group

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: