Ανακοίνωση

Άγιος Στέφανος, 19 Νοεμβρίου 2020

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (εφεξής η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 20 Φεβρουαρίου 2020 ανακοίνωσής της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2096/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εξεδόθη αιτήσει της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διορίστηκε προσωρινή διοίκηση της Εταιρείας αποτελούμενη από τα τρέχοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Γεώργιο Σάμιο, Γεώργιο Ιωαννίδη, Παναγιώτη Αλεξάκη, Περικλή Δοντά, Γεώργιο Μομφερράτο, Ηλία Πεντάζο, Γεώργιο Σιγανίδη και Haolei Zhang, με αποκλειστικό έργο, αφού συγκροτηθεί σε σώμα, τη διενέργεια των αναγκαίων διαχειριστικών πράξεων για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας μέχρι την επίτευξη εξυγίανσής της.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του στις 17 Νοεμβρίου 2020 συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

  1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΙΟΣ του Αναστασίου - Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος
  2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  του Ιωάννη - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
  3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ του Δημητρίου - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
  4. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΝΤΑΣ του Νικολάου - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
  5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ του Νικολάου - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
  6. ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ του Παναγιώτη - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
  7. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΓΑΝΙΔΗΣ του Κωνσταντίνου - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
  8. HAOLEI  ΖHANG του Genzhu - Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ


Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR), το άρθρο 2 παρ. 2 (ε) της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χ.Α. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κα. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: