Ανακοίνωση

Άγιος Στέφανος, 10 Ιουνίου 2020


Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (εφεξής η «Εταιρεία») παρέχει την ακόλουθη ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό:

I. Θέση FF Group Sourcing Limited σε εκκαθάριση

Σε συνέχεια της από 4 Ιουνίου 2020 ενημέρωσης, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εδρεύουσας στο Χονγκ Κονγκ εταιρείας, FF Group Sourcing Limited, η οποία έλαβε χώρα την Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020, αποφασίστηκε με πλειοψηφία 99,99% των κατόχων του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου η θέση της εν λόγω εταιρείας σε εκούσια εκκαθάριση και ο διορισμός των κ.κ. Lai Kar Yan (Derek) and Yip Wa Ming (Ben) της Deloitte Touche Tohmatsu (Hong Kong) ως εκκαθαριστών.

Σημειώνεται ότι η FF Group Sourcing Limited αποτελεί την μητρική εταιρεία του υπο-ομίλου APAC της Εταιρείας, τα οικονομικά στοιχεία του οποίου αποδείχθηκαν ψευδή και παραποιημένα κατόπιν της δημοσίευσης της από 23.9.2018 έκθεσης της Alvarez & Marsal. Μετά την συνεπακόλουθη αναμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων της FF Group Sourcing Limited, καθώς και βάσει μελέτης που εκπονήθηκε από την Deloitte Touche Tohmatsu (Hong Kong) προέκυψε ότι η εν λόγω θυγατρική έχει αρνητική καθαρή θέση (-121,5 εκ. USD), χωρίς εύλογες πιθανότητες εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης, και ως εκ τούτου δεν είναι σε θέση να συνεχίσει τις δραστηριότητές της με φερέγγυο τρόπο. Τα καταστήματα του Χονγκ Κονγκ λειτουργούσαν με ζημίες και η εκεί δραστηριότητα επλήγη περαιτέρω από το υποχρεωτικό κλείσιμο λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Για τους λόγους αυτούς, κρίθηκε απολύτως αναγκαία η θέση της FF Group Sourcing Limited σε εκούσια εκκαθάριση, προκειμένου να διαφυλαχθεί η αξία των εναπομεινάντων περιουσιακών στοιχείων του υπο-ομίλου APAC προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων.

Η Διοίκηση της Εταιρείας επεξεργάζεται την κατάσταση της αγοράς της Ασίας και σκοπεύει να εκμεταλλευθεί το χαρτοφυλάκιο των σημάτων της στην περιοχή APAC. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα μελλοντικά μας σχέδια θα παρασχεθούν σε επόμενο στάδιο.


II. Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων

Η δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της Εταιρείας για την χρήση που έληξε στις 31.12.2018 (με την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007) θα λάβει χώρα στις 30 Ιουνίου 2020.

Η Εταιρεία εκτιμά ότι θα προβεί σε δημοσίευση των μη ελεγμένων ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση που έληξε στις 31.12.2019 μέχρι τις 15 Ιουλίου 2020. Ο τακτικός έλεγχος των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων θα λάβει χώρα μετά την εκλογή των ορκωτών ελεγκτών από την εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την χρήση 2018, η ημερομηνία πραγματοποίησης της οποίας θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.


III. Νομικές Ενέργειες

Α] Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης για την δήλωση παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας ενώπιον της κ. Ανακρίτριας του 35ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά πρώην στελεχών του Ομίλου της Εταιρείας για τις αξιόποινες πράξεις, για τις οποίες έχει ασκηθεί δίωξη, η Εταιρεία προχωρεί με την άσκηση όλων των αξιώσεών της κατά των προσώπων που της έχουν προκαλέσει ζημία.
Στο πλαίσιο αυτό, κατόπιν κατάθεσης από την Εταιρεία αίτησης συντηρητικής κατάσχεσης κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας (μεταξύ άλλων) των κ.κ. Δημητρίου, Αικατερίνης και Γεωργίου Κουτσολιούτσου, εξεδόθη η από 1.6.2020 προσωρινή διαταγή της κ. Προέδρου του Πρωτοδικείου Πειραιώς, δια της οποίας απαγορεύθηκε ο απόπλους της θαλαμηγού με το όνομα “PHALAROPE”, ανήκουσας εν τοις πράγμασι στον Δημήτριο Κουτσολιούτσο.

Β] Δυνάμει διάταξης της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (η «Αρχή»), η οποία δεν έχει κοινοποιηθεί ακόμα στην Εταιρεία, δεσμεύθηκε το ποσό των δύο εκατομμυρίων Ευρώ από τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας. Το εν λόγω ποσό μεταφέρθηκε στην Εταιρεία από την εδρεύουσα στην Βουλγαρία 100% θυγατρική εταιρεία “FF Group Bulgaria EOOD” και αποτελεί μέρος του διανεμηθέντος (από την εν λόγω θυγατρική) μερίσματος για τις χρήσεις 2017 και 2018.
Δεδομένου ότι το δεσμευθέν ποσό προέρχεται από τεκμηριωμένα νόμιμη πηγή, η Εταιρεία θα προσφύγει κατά της εν λόγω διάταξης ενώπιον του αρμόδιου Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών.


Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κα. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

***
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: