Ανακοίνωση

Άγιος Στέφανος, 28 Απριλίου 2020

Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “FF Group” (εφεξής η «Εταιρεία») παρέχει την ακόλουθη ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας, η Εταιρεία έχει λάβει εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, των καταναλωτών και των συνεργατών της, συμμορφούμενη πάντα με τις νομοθετικές διατάξεις και τις συστάσεις των αρμόδιων οργανισμών. Κατ’ εφαρμογή των σχετικών κανονιστικών πράξεων, η Εταιρεία ανέστειλε την λειτουργία του συνόλου των καταστημάτων λιανικής και των εμπορικών της κέντρων. Το σύνολο των εργαζομένων στα καταστήματα της Εταιρείας, καθώς και οι εργαζόμενοι στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, των οποίων το αντικείμενο εργασίας κατέστη προσωρινά ανενεργό λόγω των μέτρων προστασίας από την πανδημία, υπήχθησαν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας.

Παράλληλα, η Εταιρεία εκπόνησε και εφάρμοσε εγκαίρως σχέδιο για τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας στην εμπορική δραστηριότητά της, δίνοντας έμφαση στις πωλήσεις μέσω των διαδικτυακών καταστημάτων της, με ιδιαίτερα θετικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα, δεδομένης της αύξησης των διαδικτυακών πωλήσεων κατά 110% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ειδικότερα, όσον αφορά το σήμα Links of London, σημειώνεται ότι η ελληνική ιστοσελίδα παραμένει εν λειτουργία, ενώ η αντίστοιχη ιστοσελίδα του Ηνωμένου Βασιλείου και λοιπών χωρών θα επανεκκινήσει την λειτουργία της σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι μόλις εξέπνευσε η αποκλειστική άδεια χρήσης την οποία διατήρησαν οι διαχειριστές της “Links (London) Limited” σύμφωνα με τους ορούς της σύμβασης εξαγοράς των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εν λόγω θυγατρικής εταιρείας  (ίδ. την από 29.1.2020 ανακοίνωση της Εταιρείας).

Η θέση σε καθεστώς αναστολής των συμβάσεων εργασίας της πλειονότητας των εργαζομένων της Εταιρείας έχει επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα δημοσίευσης των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2018, το οποίο θα ανακοινωθεί προσεχώς προς το επενδυτικό κοινό. Ως προς τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019, η Εταιρεία θα κάνει χρήση της γενικώς παρασχεθείσης παράτασης χρόνου και θα ανακοινώσει το σχετικό χρονοδιάγραμμα μετά την εκλογή του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για την εν λόγω χρήση από την Γενική Συνέλευση.
Όσον αφορά την περιουσιακή κατάσταση του Ομίλου, όπως αναφέρεται και στην από 21.2.2020 ανακοίνωση της Εταιρείας, δεν έχουν εκποιηθεί ακίνητα και εν γένει πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, η δε διάθεση εμπορευμάτων γίνεται στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών. Το ίδιο ισχύει και ως προς τις θυγατρικές της Εταιρείας, εξαιρουμένων των εκποιήσεων δύο μη λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων (ήτοι ενός ελικοπτέρου και ενός ακινήτου - διαμερίσματος στο Χονγκ Κονγκ), οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην από 21.2.2020 ανακοίνωσή μας. Σημειώνεται, βεβαίως, ότι τα σημαντικής αξίας περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας είναι δεσμευμένα και δεν επιτρέπεται η διάθεσή τους. Η Εταιρεία εξακολουθεί να είναι απόλυτα και έγκαιρα συνεπής με τις υποχρεώσεις της προς τους εργαζομένους της και προς το Δημόσιο.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η διαπραγμάτευση της Εταιρείας με τους ομολογιούχους πιστωτές σχετικά με την εξυγίανση της επιχειρηματικής δραστηριότητας προχωρεί κανονικά με την οριστικοποίηση των απαραίτητων εγγράφων για την υποβολή της αίτησης κατ’ άρθρα 106β και 106δ ΠτΚ, προκειμένου να αντιμετωπισθεί κατά το δυνατόν η προξενηθείσα ζημία της Εταιρείας από τους υπαιτίους, οι οποίοι διερευνώνται από τις αρμόδιες Δικαστικές και Εποπτικές Αρχές και έναντι των οποίων η Εταιρεία επιφυλάσσει τις αστικές της αξιώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία κατέθεσε υπόμνημα και δήλωση παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας που περιλαμβάνεται στην δικογραφία που εκκρεμεί ενώπιον της κ. Ανακρίτριας του 35ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών, κ. Κωνσταντίνας Αλεξοπούλου, κατά πρώην στελεχών του Ομίλου της Εταιρείας για όλες τις αξιόποινες πράξεις, για τις οποίες έχει ασκηθεί δίωξη. Η Διοίκηση της Εταιρείας υποστηρίζει κάθε ενέργεια των λειτουργών της Δικαιοσύνης για την διαλεύκανση της αλήθειας, την αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας της Εταιρείας, καθώς επίσης και την επανόρθωση της τρωθείσης, από τις αξιόποινες πράξεις των υπαιτίων προσώπων, εμπορικής φήμης και του ονόματος της Εταιρείας στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κα. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

***
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: