Ανακοίνωση

ΟΧΙ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, Ή ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟ ΣΕ Ή ΚΑΤΟΙΚΟ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.

Η Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία - Ενημέρωση για την Συνέλευση των Ομολογιούχων στις 6 Μαρτίου 2020

6 Μαρτίου 2020

Σχετικά με τα ληξιπρόθεσμα Εγγυημένα Μετατρέψιμα Ομόλογα ποσού 249.500.000 € λήξεως το 2019 (τα «Ομόλογα») (με ISIN: XS1082775054) της FF Group Finance Luxembourg S.A. (ο «Εκδότης») εγγυημένα από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία (ο «Εγγυητής»), ο Εγγυητής αναφέρεται στην πρόσκληση σε συναίνεση (η «Πρόσκληση σε Συναίνεση») που περιλαμβάνεται στο από 14 Φεβρουαρίου 2020 υπόμνημα πρόσκλησης σε συναίνεση που απευθύνεται από τον Εγγυητή στους Ομολογιούχους (το «Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση») και στην από 14 Φεβρουαρίου 2020 ειδοποίηση σύγκλησης συνέλευσης των Ομολογιούχων (η «Αρχική Ειδοποίηση»).

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά εντός του παρόντος ή άλλως εννοείται από το περιεχόμενο, οι όροι με κεφαλαία αρχικά που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Ανακοίνωση έχουν τις έννοιες που αποδίδονται στο Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση και στην Αρχική Ειδοποίηση.

Ο Εγγυητής δηλώνει ότι η συνέλευση των Ομολογιούχων που είχε συγκληθεί για τις 11 π.μ. (ώρα Λονδίνου) στις 6 Μαρτίου 2020 ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.

Ο Εγγυητής θα δημοσιεύσει σε επόμενη ημερομηνία νέα ειδοποίηση για την σύγκληση της επαναληπτικής συνέλευσης των Ομολογιούχων, προκειμένου (η συνέλευση) να λάβει υπόψη και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, να υπερψηφίσει την Έκτακτη Απόφαση, η οποία θα προταθεί στην επαναληπτική συνέλευση ως έκτακτη απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Trust Deed.

Η απαρτία στην επαναληπτική συνέλευση απαιτεί την παρουσία ενός ή περισσότερων προσώπων που κατέχουν Ομόλογα ή είναι πληρεξούσιοι ή αντιπρόσωποι και κατέχουν ή εκπροσωπούν συνολικά κατ’ τουλάχιστον το ένα τρίτο του ποσού κεφαλαίου των Ομολόγων, τα οποία θα είναι τότε ληξιπρόθεσμα.

Η ειδοποίηση του Εγγυητή για την σύγκληση της επαναληπτικής συνέλευσης θα περιλαμβάνει ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα γεγονότων και προθεσμιών περιλαμβανομένων λεπτομερειών για τον τρόπο λήψης του τελικού Term Sheet.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Πλήρης περιγραφή των διαδικασιών σχετικά με την επαναληπτική συνέλευση, τους όρους του Υπομνήματος Πρόσκλησης σε Συναίνεση και το κείμενο της Έκτακτης Απόφασης περιλαμβάνονται στο Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση. Το Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση είναι διαθέσιμο σε όλους τους Ομολογιούχους, υπό τον όρο κάθε Ομολογιούχος να παράσχει τις επιβεβαιώσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο με τον τίτλο «Σημαντική Ειδοποίηση» του Υπομνήματος Πρόσκλησης σε Συναίνεση.

Το Υπόμνημα Πρόσκλησης Συναίνεσης μπορεί επίσης να ληφθεί από τον Πράκτορα Κατάταξης και Πληροφόρησης, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου έχουν ως εξής:

Lucid Issuers Services Limited
Tankeron Works 12, Argyle Walk
Λονδίνο WC1H 8HA, Ηνωμένο Βασίλειο
Τηλέφωνο: +442077040880
Email: ff@lucid-is.com

Η παρούσα Ανακοίνωση παρέχεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία στις 6 Μαρτίου 2020.

Αποποίηση Ευθύνης και Περιορισμοί

Αυτή η ανακοίνωση θα πρέπει να αναγνωστεί σε συνδυασμό με το Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση. Το Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση περιέχει σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες θα πρέπει να αναγνωστούν προσεκτικά πριν την λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με την Πρόσκληση σε Συναίνεση. Αν οποιοσδήποτε Ομολογιούχος έχει αμφιβολία για την ενέργεια, στην οποία πρέπει να προβεί, προτείνεται να αναζητήσει ίδια οικονομική συμβουλή, περιλαμβανομένης συμβουλής σχετικά με φορολογικές συνέπειες, από δικό του χρηματιστή, τραπεζικό, δικηγόρο, λογιστή και εξουσιοδοτημένο ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο.

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις υπό την έννοια της νομοθεσίας περί κινητών αξιών ορισμένων δικαιοδοσιών που τυγχάνουν εφαρμογής. Αυτές οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, όλες τις δηλώσεις εκτός από αυτές περί γεγονότων του παρελθόντος που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αυτές που αφορούν τις προθέσεις, τις θεωρήσεις ή τις τρέχουσες προσδοκίες μας σχετικά με την μελλοντική οικονομική κατάσταση και απόδοση του Ομίλου, τα λειτουργικά αποτελέσματα και την ρευστότητα, την στρατηγική, τα σχέδια, τους σκοπούς και τους στόχους μας, μεταξύ άλλων. Οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις περιλαμβάνουν εκ φύσεώς τους γνωστούς και άγνωστους κινδύνους, αβεβαιότητες και άλλους παράγοντες, επειδή σχετίζονται με γεγονότα και εξαρτώνται από συνθήκες, οι οποίες ενδέχεται να λάβουν χώρα στο μέλλον ή όχι. Εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις δεν αποτελούν εγγυήσεις για μελλοντική απόδοση και ότι τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά (και να είναι πιο αρνητικά) από αυτά που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις εντός της παρούσες ή που υποδηλώνονται από αυτές. Επιπρόσθετα, ακόμη και αν τα πραγματικά αποτελέσματα συνάδουν με τις δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση, αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι ενδεικτικά για τα αποτελέσματα ή της εξελίξεις σε επόμενες περιόδους. Οι αναγνώστες δεν πρέπει να βασίζονται υπέρ το δέον σε δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις. Οποιεσδήποτε δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις γίνονται μόνο κατά την ημέρα της παρούσας ανακοίνωσης και, εκτός από τις εκ του νόμου υποχρεώσεις μας, δεν αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε υποχρέωση και δεν σκοπεύουμε να επικαιροποιούμε δημοσίως ή να αναθεωρήσουμε δημοσίως οποιαδήποτε δήλωση για μελλοντικές εκτιμήσεις, κατόπιν είτε νέων πληροφοριών ή μελλοντικών γεγονότων κλπ.

Η παρούσα Ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά κινητών αξιών για την πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλη δικαιοδοσία. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν υπάρχει σκοπός καταχώρησής τους, βάσει του δικαίου περί κινητών αξιών οποιωνδήποτε δικαιοδοσιών των ΗΠΑ. Ειδικότερα, οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν πρόκειται να καταχωρηθούν σύμφωνα με τον Νόμο Περί Κινητών Αξιών του 1933 των ΗΠΑ, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος Περί Κινητών Αξιών») και δεν μπορεί να προσφέρεται ή να πωλείται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, πλην βάσει εξαιρέσεων από, ή σε συναλλαγή που δεν υπάγεται στις, υποχρεώσεις καταχώρησης του Νόμου Περί Κινητών Αξιών και σύμφωνα με οποιουσδήποτε εφαρμοστέους νόμους . Η παρούσα Ανακοίνωση δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο υπό την έννοια της Οδηγίας περί Ενημερωτικών Δελτίων της ΕΕ. 

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφόρησης για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι ο κ. Θεμιστοκλής Σοφός, πληρεξούσιος δικηγόρος της Εταιρείας.

-ΤΕΛΟΣ-
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: